M.P. 2011 nr 97 poz. 984

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2012 r. Pozycja 36 Uchwała ZarZądU Narodowego BaNkU Polskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 70, poz. 897, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rozpatrzenie przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP zasadności reklamacji nastąpi nie później niż w cią gu 30 dni od dnia jej wpływu do NBP. W przypadku uznania reklamacji:

1) klient otrzyma wartości kolekcjonerskie wolne od wad, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, albo

2) należność za reklamowane wartości zostanie przelana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, w przypadku braku możliwości przekazania określonych wartości kolekcjoner skich wolnych od wad.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wartości kolekcjonerskie, niesprzedane na aukcji, sprzedawane są w sklepie internetowym oraz w oddziałach okręgowych NBP, po cenie ustalonej na aukcji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3–

5. W przypadku gdy na skutek wzrostu cen kruszcu użytego do produkcji monet wartość kruszcu w monecie przekroczy cenę monety ustaloną zgodnie z § 5, NBP może ponownie ustalić cenę sprzedaży monet udostępnionych w sklepie internetowym, oddziałach okręgowych NBP oraz przeznaczonych do sprzedaży pozaaukcyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3–5.”;

3) w załączniku nr 1 do uchwały: a) w § 2: – pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) gwarancja: a) kaucję gwarancyjną, wpłaconą przelewem na wskazany przez NBP nieoprocentowany rachunek bankowy, którego numer jest ogłoszony na stronie internetowej serwisu aukcyjnej sprzedaży wartości kolekcjoner skich „Kolekcjoner”, lub

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2010 r. Nr 52, poz. 713 i Nr 81, poz. 980 oraz z 2011 r. Nr 23, poz. 254 i Nr 57, poz. 571. Monitor Polski – 2 – Poz. 36

b) dokument potwierdzający zawarcie umowy gwarancyjnej z bankiem lub instytucją finansową, będący zo bowiązaniem banku lub instytucji finansowej do zapłaty maksymalnej kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec NBP. Gwarancja składana jest w NBP przez krajowych i zagranicznych uczestników indywidualnych i instytucjonalnych i umożliwia składanie ofert w danej aukcji pod warun kiem, że data zapadalności tej gwarancji przypada nie wcześniej niż 7 dni po dniu, w którym upływa termin odbioru wartości wylicytowanych w tej aukcji;”, – dodaje się pkt 22–25 w brzmieniu: „2

2) dni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, w których oddziały okręgowe NBP i DES wykonują operacje kasowo-skarbcowe, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów; 2

3) dni – dni kalendarzowe; 2

4) dokument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, w przypadku uczestnika krajowego zawierający też numer PESEL; 2

5) płatność w oddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za zakupione war tości kolekcjonerskie.”, b) w § 3: – ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: „1a. Uczestnicy, chcący składać w ramach jednej aukcji oferty o łącznej wartości większej niż 20 000 zł, zobo wiązani są do dostarczenia lub przesłania gwarancji na adres: Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, ul. Święto krzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Kolekcjoner – gwarancja”, lub do dokonania wpłaty przelewem na wskazany przez NBP rachunek bankowy kaucji gwarancyjnych. Za spełnienie tego warunku uznaje się dostarcze nie gwarancji lub wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP nie później niż na 5 dni operacyjnych przed dniem rozpoczęcia aukcji. W przypadku złożenia przez uczestnika gwarancji, o której mowa w § 2 pkt 18 lit. b, aneks przedłużający termin jej ważności powinien zostać dostarczony do Departamentu Emisyjno-Skarbco wego NBP najpóźniej w ostatnim dniu operacyjnym przed dniem rozpoczęcia aukcji. Gwarancja umożliwia licyto wanie wartości kolekcjonerskich do wartości 15-krotności sumy gwarancyjnej lub wysokości kaucji gwarancyjnej dla każdej aukcji odrębnie (wartości zleceń z poszczególnych aukcji nie sumują się) w okresie trwania tej aukcji. 1b. Uczestnicy mogą podwyższać wysokość złożonych gwarancji oraz cofać gwarancje przed terminem ich zapadalności. NBP dokona zwrotu gwarancji na żądanie uczestnika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia odbioru przez uczestnika wartości kolekcjonerskich objętych daną gwarancją. Żądanie zwrotu gwarancji powinno:

1) mieć formę pisemną i powinno być przesłane na adres podany w ust. 1a, z dopiskiem „Kolekcjoner – zwrot gwa rancji”;

2) w przypadku gwarancji, o której mowa: a) w § 2 pkt 18 lit. a – określać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należnych kwot, b) w § 2 pkt 18 lit. b – określać adres, na który powinien być dokonany zwrot właściwego dokumentu.”, – po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: „1c. W przypadku otrzymania od uczestnika żądania zwrotu gwarancji, o którym mowa w ust. 1b, w trakcie aukcji w systemie „Kolekcjoner”, jej cofnięcie nastąpi:

1) po zakończeniu danej aukcji – jeżeli uczestnik nie złożył w tej aukcji ofert lub złożył oferty o łącznej wartości niższej niż 20 000 zł;

2) po odbiorze wartości wylicytowanych przez tego uczestnika – jeżeli uczestnik złożył oferty o łącznej wartości większej niż 20 000 zł.”, c) w § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Składając pierwszą ofertę w ramach danej aukcji, uczestnik indywidualny dodatkowo wybiera sposób płat ności (przelew/płatność w oddziale okręgowym NBP) oraz miejsce odbioru, a uczestnik instytucjonalny – miejsce odbioru. Wybór ten jest ostateczny i nie ulega zmianie po złożeniu kolejnych ofert w ramach danej aukcji.”, Monitor Polski – 3 – Poz. 36

d) w § 8: – w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Wpłaconą kwotę NBP zwraca na rachunek, z którego płatność została dokonana, w terminie 14 dni od dnia wpły wu środków na rachunek NBP.”, – ust. 5–7 otrzymują brzmienie: „

5. Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę instytucjonalnego dokonywany jest każdora zowo w ustalonym uprzednio terminie, we wskazanym oddziale okręgowym NBP lub w DES. Osoba dokonująca odbioru wartości kolekcjonerskich podaje numer zamówienia oraz przedstawia dokument tożsamości i upoważnie nie do odbioru tych wartości.

6. Odbiorca indywidualny dokonuje płatności w oddziale okręgowym NBP, w dniu ich odbioru. W przypadku wyboru płatności przelewem odbiorca ten dokonuje płatności na wskazany rachunek w ciągu 7 dni od dnia wysła nia powiadomienia, o którym mowa w § 7 ust. 6, przy czym w polu „tytułem” polecenia przelewu podaje numer zamówienia; za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NBP.

7. Odbiór zakupionych wartości kolekcjonerskich przez odbiorcę indywidualnego dokonywany jest w ustalo nym terminie, we wskazanym przez odbiorcę oddziale okręgowym NBP, po podaniu numeru zamówienia i okaza niu dokumentu tożsamości. Odbiorca indywidualny może upoważnić osobę trzecią do zapłaty i/lub odbioru zaku pionych wartości.”, – po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: „7b. Nieodebranie w terminie regulaminowym wartości kolekcjonerskich, za które dokonano płatności przele wem, powoduje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na rachunek, z którego płatność została dokonana; zwrot następuje w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.”, e) w § 9: – ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Uczestnictwo w aukcji następuje poprzez złożenie bezpośrednio w oddziale okręgowym NBP pisemnego zlecenia, w którym uczestnik określa między innymi sposób płatności. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie złożonego przez siebie zlecenia.”, – dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „

6. W następnym dniu operacyjnym po zakończeniu aukcji jej uczestnik może uzyskać informacje dotyczące wyboru jego oferty, ceny sprzedaży oraz – w przypadku płatności przelewem – numeru rachunku bankowego NBP, na który ma być dokonana wpłata, terminu płatności i numeru zamówienia. Informacje te można uzyskać w oddzia le okręgowym NBP, w którym uczestnik składał pisemne zlecenie, lub telefonicznie pod numerem infolinii syste mu „Kolekcjoner”.

7. Odbiorca dokonuje płatności w oddziale okręgowym NBP w dniu odbioru wartości kolekcjonerskich lub przelewem na wskazany rachunek, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia aukcji, przy czym w polu polecenia przelewu „tytułem” odbiorca podaje numer zamówienia. Za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ra chunek bankowy NBP.”, f) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zmiany regulaminu aukcji mogą być dokonane jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Uczestnik, który bierze bezpośrednio udział w aukcji za pośrednictwem Internetu, zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu, a uczestnik biorący udział w aukcji za pośrednictwem oddziału okręgo wego NBP – przy pierwszym składaniu oferty po wprowadzeniu tych zmian. Niezaakceptowanie zmienionego regu laminu przez uczestnika oznacza rozwiązanie przez niego umowy i likwidację konta.”;

4) w załączniku nr 2 do uchwały: a) w § 2 dodaje się pkt 12–15 w brzmieniu: „1

2) dni robocze – dni od poniedziałku do soboty, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów; 1

3) dni – dni kalendarzowe; 1

4) dokument tożsamości – dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość właściciela, w przypadku uczestnika krajowego zawierający też numer PESEL; Monitor Polski – 4 – Poz. 36

1

5) płatność w oddziale okręgowym NBP – płatność gotówkową i/lub płatność kartą płatniczą za zakupione wartości kolekcjonerskie.”, b) w § 5: – ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Zamówienie złożone przez klienta poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, klient wybiera sposób płatności (prze lew/płatność w oddziale okręgowym NBP) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w oddziale okręgowym NBP) oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura VAT). W przypadku odbioru w oddziale okręgo wym NBP informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia zamó wienia lub od dnia wpływu należności na rachunek NBP.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do klienta potwierdzenia złożenia tego zamówienia. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące numeru zamówienia, wartości zamówienia oraz sposobu płatności i odbioru przedmiotu zamówienia.”, – w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w kasach kolekcjonerskich – w wybranym oddziale okręgowym NBP, we wskazanym terminie, po podaniu numeru zamówienia i okazaniu dokumentu tożsamości;”.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-02
Data wydania: 2011-10-20
Data wejścia w życie: 2011-11-02
Data obowiązywania: 2011-11-02
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2011 nr 97 poz. 984