M.P. 2012 nr 0 poz. 1023

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1023 ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82 i 1529) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. Nr 79, poz. 80

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a.

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, Pre zes Najwyższej Izby Kontroli może przyznać pracownikowi dodatek specjalny na okres wykonywania tych obo wiązków lub zadań, w kwocie nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany ze środków na wynagrodzenia.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku specjalnego zaokrągla się do 1 złotego w górę.”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-29
Data wydania: 2012-12-21
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 1023