M.P. 2012 nr 0 poz. 149

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 149 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012–2017 Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Tadeusza Piesowicza na Komisarza Wyborczego w No wym Sączu.

§2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2012–2017 i pełni funkcję od dnia 13 marca 2012 r.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-03-19
Data wydania: 2012-03-05
Data wejścia w życie: 2012-03-05
Data obowiązywania: 2012-03-05
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 149