M.P. 2012 nr 0 poz. 241

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 241 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwała określa szczególne warunki i zasady sprzedaży przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, zwanych dalej „monetami EURO 2012”, sprzedawanych pojedynczo lub w zestawach. Monety wchodzące w skład zestawów nie będą sprzedawane oddzielnie, poza zestawami.

§2.

1. NBP prowadzi sprzedaż monet EURO 2012 oraz ich zestawów w kasach oddziałów okręgowych oraz poprzez sklep internetowy obsługiwany przez NBP, zgodnie z „Regulaminem sprzedaży wartości kolekcjonerskich, prowadzonej poprzez sklep internetowy”, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 paź dziernika 2009 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 70, poz. 897, z późn. zm.2)).

2. Z każdej emisji monet EURO 2012 NBP może przeznaczyć, na własne potrzeby, do 15% jej wielkości lub do 15% liczby zestawów tych monet.

3. NBP może wprowadzić limity ilościowe monet EURO 2012 oraz ich zestawów, sprzedawanych poszczególnym na bywcom.

4. Prezes NBP lub właściwy wiceprezes NBP, kierujący działem pracy NBP, obejmującym Departament Emisyjno -Skarbcowy, zwany dalej „DES”, mogą podjąć decyzję o sprzedaży części emisji monet EURO 2012 oraz ich zestawów:

1) organom władzy publicznej;

2) sponsorowi EURO 2012 lub instytucjom, których zakres działania jest związany z tematyką emisji.

§3.

1. Sprzedaż monet EURO 2012 oraz ich zestawów następuje po cenie sprzedaży określonej przez DES i zatwier dzonej przez Prezesa NBP lub właściwego wiceprezesa NBP, kierującego działem pracy NBP, obejmującym DES.

2. Cena sprzedaży monet EURO 2012 oraz zestawów tych monet określana jest z uwzględnieniem kosztów bezpośred nio i pośrednio związanych z ich produkcją, kosztów ich przygotowania do sprzedaży oraz marży NBP.

3. Cena sprzedaży, o której mowa w ust. 2, zawiera także należny podatek VAT.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2010 r. Nr 52, poz. 713 i Nr 81, poz. 980, z 2011 r. Nr 23, poz. 254 i Nr 57, poz. 571 oraz z 2012 r. poz. 36. Monitor Polski – 2 – Poz. 241§4. Wydanie monet EURO 2012 oraz ich zestawów poza NBP następuje nie wcześniej niż w dniu wprowadzenia ich do obiegu.

§5.

1. NBP gwarantuje, że wszystkie sprzedawane monety EURO 2012 oraz ich zestawy będą fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia przez klienta wad jakościowych tych wartości, reklamacja powinna być złożona w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu, w miejscu ich zakupu, wraz z reklamowanymi monetami, paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, będącymi dowodem zakupu, oraz pisemnym, szczegółowym uzasadnieniem rekla macji.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez DES nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej wpływu do NBP. W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma, w miejscu jej złożenia, monety wolne od wad albo, w przypadku braku takiej możliwości, równowartość zapłaconej ceny; w tym drugim przypadku należność zostanie przelana na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.

3. Reklamacje monet EURO 2012 oraz ich zestawów, noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.

4. Monety EURO 2012 oraz ich zestawy, zakupione wysyłkowo poprzez sklep internetowy, w celu rozpatrzenia rekla macji należy dostarczyć na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja EURO 2012”. W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma monety EURO 2012 (ich zestawy) wolne od wad, przy czym ich ponowne doręczenie nastąpi na koszt NBP, albo, w przypadku braku takiej możliwości, równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami zwrotu monet (ich zestawów) do NBP.

5. Przepisy ust. 2–4 nie naruszają uprawnień klientów, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, jeżeli przewidują one korzystniejsze warunki ochrony.

§6. Monety EURO 2012 oraz ich zestawy, które nie zostaną sprzedane przez Narodowy Bank Polski do dnia 31 marca 2013 r., zostaną zniszczone, z wyjątkiem monet i ich zestawów przeznaczonych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zbio rów numizmatycznych NBP oraz do nieodpłatnego przekazania na cele reprezentacyjne.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-19
Data wydania: 2012-04-05
Data wejścia w życie: 2012-04-19
Data obowiązywania: 2012-04-19
Organ wydający: ZARZ. NBP
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 241