M.P. 2012 nr 0 poz. 25

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 25 KomuniKat Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r. Na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętna śred nioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2011 r. wyniosła 777,61 zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, z 2010 r. Nr 108, poz. 686 i Nr 247, poz. 1651 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1002.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-25
Data wydania: 2012-01-13
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 25