M.P. 2012 nr 0 poz. 397

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 397 Obwieszczenie Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa miesz kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodze nia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska – Spółka Akcyj na, w pierwszym kwartale 2012 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 281, poz. 2783, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 220, poz. 1600 i Nr 251, poz. 1844, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1180. Monitor Polski – 2 – Poz. 397

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2012 r. (poz. 397) PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWóDZTWACh, bEZ WYPłAT Z ZYSKU LUb NADWYżKI bILANSOWEJ W SPółDZIELNIACh, Z UWZGLĘDNIENIEM SfERY bUDżETOWEJ bEZ DODATKOWYCh WYNAGRODZEń ROCZNYCh, bEZ POCZTY POLSKIEJ SPółKI AKCYJNEJ I TELEKOMUNIKACJA POLSKA – SPółKA AKCYJNA, W PIERWSZYM KWARTALE 2012 R. Lp. Województwo Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł) 1 2 3 1 dolnośląskie 3634,07 2 kujawsko-pomorskie 3159,46 3 lubelskie 3323,25 4 lubuskie 3141,53 5 łódzkie 3363,14 6 małopolskie 3497,54 7 mazowieckie 4721,30 8 opolskie 3348,95 9 podkarpackie 3116,59 10 podlaskie 3259,18 11 pomorskie 3692,18 12 śląskie 3830,29 13 świętokrzyskie 3238,76 14 warmińsko-mazurskie 3123,32 15 wielkopolskie 3424,44 16 zachodniopomorskie 3351,64

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-12
Data wydania: 2012-05-30
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 397