M.P. 2012 nr 0 poz. 505

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 505 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lipca 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;

3) trzy stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lublińcu;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;

7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-19
Data wydania: 2012-07-13
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 505