M.P. 2012 nr 0 poz. 569

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. Poz. 569 UCHWAŁA Sejmu RzeczypoSpolitej polSkiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres   od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów I. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej udziela Radzie Ministrów absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grud nia 2011 r. III. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przedstawionych w opiniach komisji sejmowych. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-03
Data wydania: 2012-07-27
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 569