M.P. 2012 nr 0 poz. 57

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Pozycja 57 Obwieszczenie Ministra rOlnictwa i rOzwOju wsi1) z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”  Na podstawie art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackie go z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 124

1) ogłasza się, co następuje:

§1. W Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (M. P. Nr 51, poz. 739), wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale VI „Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego”: a) w części „Spójność i uzasadnienie wybranych osi priorytetowych” w pkt 1.2 „W stosunku do wytycznych Programu Operacyjnego (art. 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006)” lit. c otrzymuje brzmienie: „(c) odpowiednia alokacja dostępnych środków finansowych pomiędzy osie priorytetowe, a w szczególności tam, gdzie ma to zastosowanie, odpowiedni poziom finansowania działań w ramach rozdziału I tytułu IV (oś prioryte towa

1. działania na rzecz dostosowania wspólnotowej floty rybackiej); • Podział środków finansowych dokonany został, wziąwszy pod uwagę tę wiodącą zasadę, lecz również z zamia rem przyznania środków zgodnie z wymogami każdego z celów strategii. Podział środków finansowych na osie priorytetowe jest następujący: ͦ Oś 1: 19% całej pomocy w ramach EFR przyznane jest głównie na restrukturyzację polskiej bałtyckiej floty rybackiej zgodnie z krajowym planem restrukturyzacji floty bałtyckiej, który będzie wdrażany jako Plan Do stosowania Nakładu Połowowego (art. 24 ust. 1 lit. v rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006); ͦ Oś 2: 22% całej pomocy EFR przeznaczone jest na tę oś dla wsparcia działań mających na celu zrównoważony rozwój chowu i hodowli ryb, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybnych w celu poprawy konkurencyjności sektora oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy; ͦ Oś 3: 22% całej pomocy EFR. Działania te pomogą zrealizować wspólne cele polityki w sektorze rybactwa. Oś ta zawiera w szczególności działania dotyczące budowy lub modernizacji portów, przystani rybackich i miejsc wyładunku, jak również działania zmierzające do promocji produktów rybnych i lepszej organizacji rynku; ͦ Oś 4: 32% przeznaczone jest na tę oś, ponieważ obszary zależne od rybactwa w Polsce stanowią ważny poten cjał dla wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich; ͦ Oś 5: 5% będzie potrzebne na osiągnięcie celów poprawy potencjału administracyjnego, w tym w kontekście aspektów WPR związanych z wdrażaniem EFR.”,

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). Monitor Polski – 2 – Poz. 57

b) w podrozdziale 1 „Oś priorytetowa

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej” w części „Środek 1.

3. Inwesty cje na statkach rybackich i selektywność” pkt 5 „Szczegółowe informacje o środku” otrzymuje brzmienie: „5. Szczegółowe informacje o środku  Kryteria używane do ustanowienia maksymalnej kwoty przyznawanej na jednostkę rybacką w ramach tego  artykułu W zakresie Inwestycje na statkach rybackich i selektywność w okresie programowania 2007–2013, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007, ustanawia się maksymalną kwotę dofinansowania dla każdego statku rybackiego. Maksymalna wartość wszelkich kwalifikowanych inwestycji dla jednego statku w okresie między 2007 i 2013 r. ustalana jest dla każdej jednostki przy wzięciu pod uwagę jej wieku i tonażu. Ograniczona ona będzie do 90% stawki ustanowionej za trwałe zaprzestanie działalności połowowej.”;

2) w rozdziale VII „Plan finansowy Programu Operacyjnego. Podział środków finansowych” tabela 2 „Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osi priorytetowe (w euro)” otrzymuje brzmienie: „Tabela 2. Tabela finansowa dla Programu Operacyjnego w podziale na osie priorytetowe (w euro) 

Finansowanie Programu Operacyjnego według osi priorytetowych  Wkład  publiczny  ogółem  Wkład EFR  Wkład krajowy  Poziom współfinan sowania eFr a=b+c  b  c d=b/a*100%  OŚ PRIORYTETOWA  1.  Środki na rzecz dostosowania floty  rybackiej  187 346 908 140 510 181 46 836 727 75% 2.  Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe,  przetwórstwo i  obrót produktami  rybołówstwa i akwakultury  217 163 750 162 872 812 54 290 938 75% 3. Środki służące wspólnemu interesowi  212 127 105 159 095 329 53 031 776 75% 4.  Zrównoważony rozwój obszarów  zależnych od rybactwa  313 212 832 234 909 624 78 303 208 75% 5. Pomoc techniczna  48 939 504 36 704 628 12 234 876 75% OGÓŁEM  978 790 099  734 092 574  244 697 525  75%” 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-02-10
Data wydania: 2012-02-01
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 57