M.P. 2012 nr 0 poz. 587

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 587 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2)) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2013 określone w:

1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”, w: a) lit. a – 0,88 zł, b) lit. b – 4,51 zł, c) lit. c – 0,45 zł;

2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w: a) lit. a – 0,73 zł, b) lit. b – 22,82 zł, c) lit. c – 10,65 zł, d) lit. d – 4,63 zł, e) lit. e – 7,66 zł;

3) art. 10 w ust. 1 ustawy w: a) pkt 1 w: – lit. a – 810,87 zł, – lit. b – 1352,74 zł, – lit. c – 1623,28 zł, b) pkt 2 – 3097,68 zł, c) pkt 3 – 1893,80 zł, d) pkt 4 w: – lit. a – 2394,29 zł, – lit. b – 3097,68 zł,

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378. Monitor Polski – 2 – Poz. 587

e) pkt 5 – 1623,28 zł, f) pkt 6 w: – lit. a – 1893,80 zł, – lit. b – 2394,29 zł, g) pkt 7 w: – lit. a – 1893,80 zł, – lit. b – 2394,29 zł;

4) art. 19 w pkt 1 ustawy w: a) lit. a – 757,79 zł, b) lit. b – 2,17 zł, c) lit. c – 3,08 zł, d) lit. d – 4,26 zł, e) lit. f – 119,93 zł. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-14
Data wydania: 2012-08-02
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 587