M.P. 2012 nr 0 poz. 6

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 6 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt III SW 173–174/11, w sprawie ważno ści wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 paź dziernika 2011 r., Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., po wykona niu ich ustawowych zadań.

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-01-13
Data wydania: 2011-12-20
Data wejścia w życie: 2012-01-28
Data obowiązywania: 2012-01-28
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 6