M.P. 2012 nr 0 poz. 621

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 621 Postanowienie Prezydenta rzeczyPosPolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2012 r. nr 112-36-2012 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych mianuję na stopień nadinspektora Policji inspektora Tomasza POŁCIA.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908 i 951.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-27
Data wydania: 2012-07-23
Data wejścia w życie: 2012-07-23
Data obowiązywania: 2012-07-23
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 621