M.P. 2012 nr 0 poz. 658

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2012 r. Poz. 658 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML) Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 136

7) ogłasza się:

1) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), uznanych przez Komisję Europejską w 2011 r. za specyfikacje zharmonizowane1), wraz ze wskazaniem tych postano wień, których spełnienie pozwala na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID)

2) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) – wykaz jest określony w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz numerów i tytułów dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML), wycofanych przez Komisję Europejską w 2011 r.3), uprzednio uznanych za specyfikacje zharmonizowane, gdzie wskazano te postanowienia, których spełnienie pozwalało na domniemanie zgodności przyrządu pomiarowego z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2004/22/WE (MID) wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych – wykaz jest określony w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) wykaz tytułów aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia dotyczące przyrządów pomiarowych, tj. dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (MID), wraz z danymi dotyczącymi miejsca ich publikacji – wykaz jest określony w załączniku nr 3 do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Miar: J.M. Popowska

1) Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiaro wych (Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy)) – Dz. Urz. UE C 33 z 02.02.2011, str. 1.

2) Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 149).

3) Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiaro wych (Wycofanie publikacji odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykazu ich części odnoszą cych się do zasadniczych wymogów (zgodnie z art. 16 ust. 3 dyrektywy)) – Dz. Urz. UE C 33 z 02.02.2011, str. 13. Monitor Polski – 2 – Poz. 658

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 sierpnia 2012 r. (poz. 658) Załącznik nr 1 WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2011 R. ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, WRAZ ZE WSKAZANIEM TYCH POSTANOWIEŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALA NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH MI-005: Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w odniesieniu do: – OIML R 117-1 – 2007 Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik M-005) OIML R 117-1 (200

7) Wniosek 1 2 3 Załącznik I 1.1 T.c.3.3, T.e.4.3, 2.5 Objęte 1.2 T.d.3, T f.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2 Objęte, z wyjątkiem przypadków, w których badanie przeprowadzone w modulowanym amplitudowo promieniowanym polu elektromagnetycznym należy uznać za czynnik wpływający 1.3 T.c.3.3, 2.3.1, 3.1.1.1, 3.1.6.2, A.10.2, A.10.3, A.10.4, A.11.1.1 Objęte 1.3.1 A.10.2, A.10.3, A.10.5, A.10.6, A.10.7 Objęte 1.3.2 a) M1 a) M2 a) M3 A.10.4 Objęte w odniesieniu do wibracji. Nie dotyczy wstrząsów b) A.10.4, A.10.8 Objęte w odniesieniu do wibracji. Nie dotyczy wstrząsów 1.3.3 a) E1 a) E2 A.11 Objęte a) E3 A.12 Objęte, z wyjątkiem stanów nieustalonych spowodowanych odłączeniem rozładowanego akumulatora w czasie pracy silnika b) A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.3 do A.11.11, A.12.3 Objęte 1.3.4 A.11.2.1, A.11.2.2, A.12.2 Objęte, z wyjątkiem zmian częstotliwości sieci zasilającej prądem zmiennym oraz pól magnetycznych o częstotliwości zasilania 1.4 1.4.1 6.1.11.2, załącznik A Objęte 1.4.2 A.10.7 Objęte Monitor Polski – 3 – Poz. 658

1 2 3 2 2.12–2.18 Objęte 3 T.e.4.4, 3.1.2.2, A.6.1 Objęte 4 T.q.1.3, 2.3.2 Objęte 5 T.e.2, T.e.3, 3.1.2.3, A.7, T.d.4, 4.1.3 Objęte 6 4 Objęte 7 7.1 2.9 do 2.18, 2.20 Objęte 7.2 2, 3, 5 Objęte 7.3 Nie dotyczy 7.4 Nie dotyczy 7.5 2, 5, 6.1.11.1 Objęte 7.6 3.1.4, 3.7.6, 4.3.4.3, 4.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3, 6.1.2.1, 6.1.3 Objęte, z wyjątkiem procedur badania ujętych w instrukcji obsługi 8 8.1 2.2.3, 2.20.2.2, 2.20.2.3 Objęte 8.2 2.20.1, 3.1.3 Objęte 8.3 a) 6.1.3 Objęte 8.3 b) Nieobjęte 8.3 c) 2.20.2.1.5 Objęte 8.4 2.20.1, 2.20.2 Objęte 8.5 Nie dotyczy 9 9.1 2.19.1, 2.2.3 Objęte 9.2 Nie dotyczy 9.3 2.19.1, 6.1.3 Objęte, z wyjątkiem informacji o działaniu przyrządu, jego instalacji, konserwacji, naprawach, dozwolonych regulacjach, właściwym działaniu i warunkach kompatybilności 9.4 Nie dotyczy 9.5 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.3.3, 2.9.1 Objęte 9.6 Nie dotyczy 9.7 2.9.1 Objęte 9.8 2.19.1 Objęte 10 10.1 T m.2, T.m.3, T.a.6, T.q.1.2, 2.9.2, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1.9, 5.2.7, 5.4.8, 5.6.4 Objęte 10.2 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.3 Objęte Monitor Polski – 4 – Poz. 658

1 2 3 10.3 2.2, 2.2.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Objęte 10.4 T.d.2, B.T.d.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.10, 2.2.3, 5.9 Objęte 10.5 Nie dotyczy 11 11.1 T.a.6, T.s.4.2, T.s.5, 3.5, 5.10.1.7, 5.10.3.1, 5.11, 5.12 Objęte 11.2 3.5, 5.10.2, 5.10.3, 5.11, 5.12 Objęte 12 Objęte Załącznik MI-005 Zakres 1.1, 2.9.1 Objęte Definicje T m.1, T.m.3, T.c.1, T m.3, T.a.7, T.a.8, T.a.9, T.c.4, T.c.3.1, T m.2, T.a.2, T.a.6, T f.4, T.s.1, T.s.2, T.q.1.3, T.i.4, T.c.3.3, 2.3.1, 2.3.3.2 Objęte, z wyjątkiem wskazań bezpośrednich 1 2.3.1, 6.1.2.2, B.2.3.1 Objęte 1.1 2.3.3.1, 2.3.3.3 Objęte, z wyjątkiem stosunku mniejszego niż 4:1 dla instalacji pomiarowych 1.2 1.2, 2.3.1, 3.1.1.1 Objęte 1.3 2.3.1 Objęte 1.4 T.c.3.1, 2.19.4 Objęte 2 2.1 2.5.1 Objęte, o ile licznik oceniany jest także odrębnie od pozostałych przyrządów pomiarowych 2.2 2.5.2 Objęte 2.3 2.5.3 Objęte 2.4.1 2.5.3 Objęte 2.4.2 2.5.3 Objęte 2.5 2.5.1 Objęte 2.6 a) i 2.6 b) 2.5.1, 2.7.1, 2.8, 2.7.2.2.1, 2.7.2.1.2 Objęte, z wyjątkiem cieczy kriogenicznych 2.6 c) 2.7.2.1.2 Objęte, z wyjątkiem sumy kwadratów częściowych MPE; nieobjęte dla cieczy kriogenicznych 2.7 2.8 Objęte 2.8 Stosuje się od dnia 1 czerwca 2011 r., nieobjęte 3 3.1 T f.1, 4.3.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.5 Objęte 3.2 2.5.4 Objęte Monitor Polski – 5 – Poz. 658

1 2 3 4 T.e.3, A.7, 3.1.2.3 Objęte 5 5.1 2.9.4, 5.10.1.3 Objęte 5.2 2.16, 2.17.2, 5.1.7, 5.5.5, 5.9.2 Objęte 5.3 2.10.1 Objęte 5.4 5.4.1 3.2.4.5, 5.1.5, 5.2.7, 5.5.1, 2.16.1, 5.1.7, 5.5.5, 5.9.2, 5.1.9 Objęte, z wyjątkiem łatwo dostrzegalnej zmiany 5.4.2 3.2.3, 3.3.3, 5.10.1.7, 5.10.2.1.1, 5.10.2.1.3, 5.10.3.1.1, 5.11 Objęte 5.4.3 4.1.2, 5.1.10, 5.5.1, 5.9.1 Objęte 5.4.4 2.10, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.8, 5.9.1 Objęte 5.5 5.5.1 3.2.4.2, 3.3.3 Objęte 5.5.2 5.1.7, 5.5.5, 5.9.1 Objęte 5.5.3 T.d.1.2, 3.3.7 Objęte 6 4.2 Objęte 7 2.4, 2.5.5 Objęte 8 2.9.1 Objęte UWAGI: Kolumna „Wniosek” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 117-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE. Określenie „Objęte” oznacza, że: – wymóg OIML R 117-1 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE lub – wymóg OIML R 117-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub – całość wymogów OIML R 117-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeżeli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości), – w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta. Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 117-1, bądź nie został ujęty w OIML R 117-1. Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg zawarty w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie ma zastosowania do instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda. Monitor Polski – 6 – Poz. 658

MI-006: Wagi automatyczne, rozdział II: Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków w odniesieniu do: – OIML R 51-1 – 2006 Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik M-006) OIML R 51-1 (200

6) Wniosek 1 2 3 Załącznik I 1.1 T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1 Objęte 1.2 4.1.3, 4.1.6, 4.2.2 Objęte 1.3 5.2.1 Objęte 1.3.1 2.9.1.1, 2.9.1.2 Objęte, z wyjątkiem: Praca przy kondensującej się/niekondensującej się parze wodnej oraz praca w miejscach o charakterze otwartym/ zamkniętym nie są objęte 1.3.2 Nie dotyczy 1.3.3 a) E1 a) E2 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Objęte a) E3 A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6 Objęte, z wyjątkiem R 51, który nie obejmuje wymogu dotyczącego stanów nieustalonych spowodowanych odłączeniem rozładowanego akumulatora w czasie pracy silnika – ISO 7637 Pulse 5 b) A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3 Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D 11 (2004) 1.3.4 2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 i A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 i A.5.7 Objęte, z wyjątkiem zmian częstotliwości sieci zasilającej oraz pola magnetycznego o częstotliwości zasilania 1.4 1.4.1 A.6.1.1, załącznik A Objęte 1.4.2 A.6.2.3, 4.1.2 Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją 2 A.7, 6.5.3, 2.10 Objęte 3 T.3.6 Objęte 4 T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3 Objęte 5 4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7 Objęte 6 3.2.2, 4.1.3, 4.2.2 Objęte 7 7.1 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 Objęte 7.2 3.1 Objęte 7.3 Nie dotyczy Monitor Polski – 7 – Poz. 658

1 2 3 7.4 Nie dotyczy 7.5 3.1 Objęte 7.6 3.4.5, 2.11, 6.1.5 Objęte, z wyjątkiem opisu procedury badania ujętego w instrukcji obsługi 8 8.1 4.2.4 Objęte 8.2 3.2.6 Objęte 8.3 3.4.5, 3.2.3 Objęte 8.4 3.2.6, 3.2.3, 3.4.4 Objęte 8.5 Nie dotyczy 9 9.1 3.11.1, 3.11.2 Objęte, z wyjątkiem informacji o obecności urządzeń dodatkowych 9.2 Nie dotyczy 9.3 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 Objęte, z wyjątkiem informacji o działaniu przyrządu, jego instalacji, konserwacji, naprawach, dozwolonej regulacji, właściwym działaniu, kondensacji, pracy w miejscach o charakterze otwartym/zamkniętym 9.4 Nieobjęte 9.5 3.3.2 Objęte 9.6 Nie dotyczy 9.7 2.7 Objęte 9.8 3.11.4, 3.12 Objęte 10 10.1 3.3, 3.4 Objęte 10.2 3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2 Objęte 10.3 3.4.3, 3.4.4 Objęte 10.4 3.4.3 Nieobjęte bezpośrednio, choć niektóre wymogi mają zastosowanie 10.5 Nie dotyczy 11 11.1 3.4.4, 3.4.3 Objęte, gdy przyrząd pomiarowy wyposażony jest w urządzenie umożliwiające przechowywanie danych lub w drukarkę 11.2 3.4.4, 3.4.3 Objęte, gdy przyrząd pomiarowy wyposażony jest w urządzenie umożliwiające przechowywanie danych lub w drukarkę 12 2.11, 6.1.5, 6.1.8 Objęte Monitor Polski – 8 – Poz. 658

1 2 3 Załącznik MI-006 ROZDZIAŁ I – Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych 1 5.2.1 Objęte 1.1 T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3 Objęte 1.2 2.9.2 Objęte 1.3 2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5 Objęte 1.4 6.1.4, 2.9.3, 3.2.3 Objęte 3 3.1 2.9.3, 3.2.3, 3.2.5 Objęte 3.2 3.2.7 Objęte 3.3 3.3.1, (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4) Objęte 3.4 4.2.1 Objęte 3.5 3.5, 3.6 Objęte 3.6 3.3.3, 3.10.3 Objęte ROZDZIAŁ II – Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków 1 1.1 2.1 Objęte 1.2 2.1.1, 2.1.2 Objęte, z zastrzeżeniem, że klasa XIV stosowana jest w dyrektywie 2004/22/WE i odpowiada klasie XIV stosowanej w OIML R 51-1 2 2.1 2.1 Objęte 2.2 2.1.1 Objęte 3 2.1, 2.1.2 Objęte 4 4.1 2.5.1.1, 2.5.1.2, A.3.9.2.2 Objęte 4.2 2.5.1.1 Tabela 4 Objęte 4.3 2.2.1 Tabela 1 Objęte 4.4 2.2.1, 2.3 Objęte, z wyjątkiem klasy dokładności XIII lub klasy Y(a) przy 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 2.2.2 Objęte 6 6.1 3.2.3 Objęte 6.2 3.2.3 Objęte Monitor Polski – 9 – Poz. 658

1 2 3 7.1 7.1.1 2.6.1 Objęte 7.1.2 2.6.2 Objęte 7.2 T.4.3.9, 4.1.3 Objęte 7.3 2.9.1.2 Objęte UWAGI: Kolumna „Wniosek” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 51-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE. Określenie „Objęte” oznacza, że: – wymóg OIML R 51-1 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE lub – wymóg OIML R 51-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub – całość wymogów OIML R 51-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeżeli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości), – w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta. Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 51-1, bądź nie został ujęty w OIML R 51-1. Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE nie ma zastosowania do wag automatycz nych dla pojedynczych ładunków. Monitor Polski – 10 – Poz. 658

MI-010: Analizator spalin samochodowych w odniesieniu do: – OIML R 99-1 & 2 – 2008 Dyrektywa 2004/22/WE Zasadnicze wymogi załącznika I i załącznika MI-010 OIML R 99-1 i 2 (200

8) Wniosek 1 2 3 1.1 2.4, 3.17 do 3.19, 3.25, 5.5.2, 9.4.1, A.5 do A.9 Objęte 1.2 3.20, 3.21, 3.27, 5.7, 9.5, A.11 do A.18 Objęte w odniesieniu do zaburzeń. Nie dotyczy ciągłego i niezmiennego pola elektromagnetycznego 1.3 5.6.2 Objęte 1.3.1 5.6.2, 9.4.1 Objęte 1.3.2 a) M1 i M2 5.7 a) i b), 9.5 a), A.11 Objęte 1.3.2 a) M3 Nie dotyczy 1.3.2 b) Wibracje i wstrząsy 5.7 a) i b), 9.5 a), A.11 Objęte 1.3.3 a) E1 i E2 5.7 c) do e), 5.7 g) do k), 9.5 b) i c), 9.5 e) do h), A.12, A.13, i A.15 do A.18 Objęte, z wyjątkiem pól magnetycznych o częstotliwości zasilania i stanów nieustalonych w liniach zasilających lub sygnałowych 1.3.3 a) E3 5.7 c) do k), 9.5 b) do h), A.12 do A.18 Objęte, z wyjątkiem pól magnetycznych o częstotliwości zasilania i napięcia w stanie nieustalonym w liniach zasilających lub sygnałowych oraz stanów nieustalonych spowodowanych odłączeniem rozładowanego akumulatora w czasie pracy silnika 1.3.3 b) 5.7 c) do k), 9.5 b) do h), A.12 do A.18 Objęte 1.3.4 5.6.2 c) do g), 5.6.3, 5.7 j), 9.4.1 d) i e), 9.4.2, A.8 do A.10, A.18 Objęte 1.4.1 8.1.2, 8.1.3, załącznik A Objęte 1.4.2 9.4.1 c), A.7 Objęte dla stanu wilgotnego gorąca stałego. Nie dotyczy wilgotnego gorąca cyklicznego 2 Nie dotyczy 3 5.13, 9.3, A.4 Objęte 4 5.2, 5.3, 5.6.3, 5.8 Objęte 5 5.12, 6, 9.2 Objęte 6 6.3 Objęte 7.1 6.3.9, 6.3.10 Objęte 7.2 5.1, 5.9, 5.10, 5.11, 6.2, 6.3 Objęte 7.3 Nie dotyczy 7.4 Nie dotyczy 7.5 6.1 Objęte Monitor Polski – 11 – Poz. 658

1 2 3 7.6 6.1.4.2, 6.2.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.12, 6.3.10 Objęte, z wyjątkiem procedur badania ujętych w instrukcji obsługi 8.1 6.1.9, 6.3.11 Objęte 8.2 6.3.9 Objęte 8.3 6.3.10, 7.1.1, 7.1.3 Objęte, z wyjątkiem dowodu ingerencji 8.4 6.3.10 Objęte 8.5 Nie dotyczy 9.1 7.1 Objęte, z wyjątkiem informacji dotyczących dodatkowych urządzeń 9.2 Nie dotyczy 9.3 7.2 Objęte 9.4 Nie dotyczy 9.5 5.1, 5.3 Objęte 9.6 Nie dotyczy 9.7 5.1 Objęte 9.8 7.1.1 Objęte 10.1 4.1, 4.3 Objęte 10.2 5.1, 5.3 Objęte 10.3 5.4 Objęte 10.4 Nie dotyczy 10.5 Nie dotyczy 11.1 5.4 Objęte 11.2 5.4 Objęte 12 Objęte Wprowadzenie do MI-010 1 Objęte Definicje 1, 5.1, 3.33 Objęte 1 5.2, 5.11 Objęte 2.1 5.6.2, 5.7 a) i b) Objęte 2.2 5.6.2 d) do g) Objęte w odniesieniu do wartości określonych w R 99 2.3 5.6.2 c) Objęte 3.1 5.5.1, 5.5.2 Objęte 3.2 5.11, załącznik D Objęte 4 3.21 Objęte 5 9.5 Objęte 6 5.3 Objęte 7 5.13 Objęte 8 5.8 Objęte 9 5.6.3 Objęte Monitor Polski – 12 – Poz. 658

1 2 3 10 6.2.1 Objęte 11 6.3.6 Objęte 12 6.3.2, 6.3.3 Objęte 13 6.3.4 Objęte 14 5.11, załącznik D Objęte pod warunkiem, że dla odpowiednich paliw dostępne są współczynniki UWAGI: Kolumna „Wniosek” wykazuje, że istnieje zgodność pomiędzy OIML R 99-1 i 2 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE. Określenie „Objęte” oznacza, że: – wymóg OIML R 99-1 i 2 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE lub – wymóg OIML R 99-1 i 2 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE, lub – całość wymogów OIML R 99-1 i 2 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeżeli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości), – w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta. Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 99-1 i 2, bądź nie został ujęty w OIML R 99-1 i 2. Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy analizatora spalin samochodowych. Monitor Polski – 13 – Poz. 658

Załącznik nr 2 WYKAZ NUMERÓW I TYTUŁÓW DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI METROLOGII PRAWNEJ (OIML), WYCOFANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ W 2011 R., UPRZEDNIO UZNANYCH ZA SPECYFIKACJE ZHARMONIZOWANE, GDZIE WSKAZANO TE POSTANOWIENIA, KTÓRYCH SPEŁNIENIE POZWALAŁO NA DOMNIEMANIE ZGODNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2004/22/WE (MID) WDROŻONEJ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Wycofuje się publikację odniesienia dotyczącego naczyń wyszynkowych (MI-008, Rozdział II) w odniesieniu do OIML R 29, wydanie z 1979 r. Monitor Polski – 14 – Poz. 658

Załącznik nr 3 WYKAZ TYTUŁÓW AKTÓW PRAWNYCH WDRAŻAJĄCYCH DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA DOTYCZĄCE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, TJ. DYREKTYWĘ 2004/22/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH (MID), WRAZ Z DANYMI DOTYCZĄCYMI MIEJSCA ICH PUBLIKACJI Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-17
Data wydania: 2012-08-02
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 658