M.P. 2012 nr 0 poz. 678

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Poz. 678 Obwieszczenie Ministra rOlnictwa i rOzwOju wsi1) z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Programu rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art. 3 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) ogła sza się, co następuje:

§1. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035), zmienionym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 72, poz. 913), obwieszcze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 19, poz. 193), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w spra wie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 47, poz. 651), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 69, poz. 861), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 19, poz. 201), obwieszczeniem Ministra Rol nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 65, poz. 654), obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w spra wie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. Nr 96, poz. 97

1) oraz obwieszczeniem Mini stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (M. P. poz. 11

3) wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243. Monitor Polski – 2 – Poz. 678

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2012 r. (poz. 678) W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 5 w podrozdziale 5.3: a) w pkt 5.3.1 „Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”: – w działaniu „Renty strukturalne” część „Finansowanie” otrzymuje brzmienie: „Finansowanie Koszt całkowity: 2 389 600 000 euro Wydatki publiczne: 2 389 600 000 euro”, – w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”: – część „Finansowanie” otrzymuje brzmienie: „Finansowanie Koszt całkowity: 5 368 164 723 euro Wydatki publiczne: 2 147 265 889 euro”, – część „Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania” otrzymuje brzmienie: „Skwantyfikowane wartości docelowe dla wspólnych wskaźników monitorowania Typ wskaźnika Wskaźnik Wartość docelowa 2007–2013 Produkt Liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc (w tym w ramach „nowych wyzwań”) 70 250 (1 684) Całkowita wartość inwestycji (euro) (w tym w ramach „nowych wyzwań”) 5 332 000 000 (186 758 391) Rezultat Liczba gospodarstw, które wprowadziły nowe produkty lub techniki (w tym w ramach „nowych wyzwań”) 52 680 (1 278) Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomocy (euro) (w tym w ramach „nowych wyzwań”) 1 474 000 000 (52 103 324) Oddziaływanie Wzrost gospodarczy (wyrażony parytetem siły nabywczej (PPS)) 618 318,67 Wydajność pracy (wzrost wartości dodanej brutto/osobę) 22 270 euro/osobę ” – część „Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe” otrzymuje brzmienie: „Specyficzne dla Programu wskaźniki dodatkowe i skwantyfikowane wartości docelowe Typ wskaźnika Wskaźnik Wartość docelowa 2007–2013 Produkt Liczba projektów (w tym w ramach „nowych wyzwań”) 93 000 (1 684) Rezultat Wskaźniki rzeczowe brak wartości docelowych ” b) w pkt 5.3.3 „Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w działaniu „Podstawo we usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w części „Kryteria dostępu” akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Projekty z zakresu budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu mogą być realizowane na obszarach wiej skich dotkniętych wykluczeniem cyfrowym, tj. tam, gdzie jest niedostateczny dostęp do sieci Internetu szerokopas mowego pod warunkiem zgodności z zasadami pomocy publicznej, jak wyjaśniono w Komunikacie Komisji Wy tyczne wspólnotowe w sprawie stosowania przepisów dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do szybkiego wdrażania sieci szerokopasmowych (Dz. Urz. UE C 235 z 30.09.2009, str. 7).”, Monitor Polski – 3 – Poz. 678

c) w pkt 5.3.4 „Oś 4 LEADER”: – uchyla się część „Poziom wsparcia”, – w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”: – w części „Zasady wyboru projektów przez lokalne grupy działania” akapit czwarty, piąty i szósty otrzymują brzmie nie: „W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obsza rach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, organ decyzyjny LGD bierze pod uwagę zgodność projektu z LSR oraz określonymi w niej lokalnymi kryteriami wyboru. W przypadku małych projektów organ decyzyjny LGD ocenia projekt pod względem zgodności z LSR oraz określo nymi w niej lokalnymi kryteriami wyboru. Następnie, w obu przypadkach, LGD przesyła do właściwego podmiotu wdrażającego pozytywnie ocenione wnioski, które zostały wybrane przez ciało decyzyjne LGD do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju. Pod miot wdrażający może odmówić wypłaty pomocy w przypadku niespełnienia warunków formalnych lub niedopełnie nia zobowiązań przez beneficjenta.”, – w części „Zasady finansowania LGD” akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „W przypadku małych projektów, z wnioskodawcami, których wnioski zostały wybrane przez organ decyzyjny LGD do finansowania w ramach budżetu lokalnej strategii rozwoju i które zostały pozytywnie zweryfikowane przez SW, samorząd województwa, jako podmiot wdrażający, podpisuje umowę na realizację projektu.”, – część „Poziom dofinansowania” otrzymuje brzmienie: „Forma i wysokość pomocy oraz poziom dofinansowania Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych. W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowal nych i kwoty 50 000 zł. Maksymalny poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 80% kwalifikujących się wydatków publicznych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych wynosi co najmniej 20% kwalifikujących się wydatków publicz nych projektu i w przypadku beneficjentów takich jak gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jed nostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne go i o wolontariacie pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Wysokość pomocy dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 zł. W przypadku beneficjentów spełniających wymagania określone w definicji beneficjenta w ramach działań „Róż nicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, wysokość po mocy dla danego beneficjenta w ramach małych projektów nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 50 000 zł.”, – w części „Główne kryteria demarkacyjne” pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dla projektów przyczyniających się do realizacji celów osi 3, ale niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 określonych w PROW 2007–2013, tzn. małych projektów: Działanie/Fundusz Linie demarkacyjne 1 2 „Odnowa i rozwój wsi” Przewiduje się badanie przede wszystkim ze względu na rodzaj beneficjenta, tzn. jeżeli podmiot uprawniony do ubiegania się o przyznanie pomocy w działaniu 313, 322, 323, tj.: gmina, instytucja kultury, kościół, organizacja pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami działania, planuje zrealizować projekt w zakresie, który występuje zarówno w małych projektach, jak i w działaniu 313, 322, 323, to nastąpi odmowa przyznania pomocy. Monitor Polski – 4 – Poz. 678

1 2 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Przewiduje się badanie przede wszystkim spełniania przez wnioskodawcę kryteriów dostępu dla tych działań oraz weryfikację rodzaju beneficjenta. W przypadku gdy wnioskodawca planuje zrealizować projekt w zakresie, który występuje zarówno w małych projektach, jak i w działaniach 311 i 312, a spełnia kryteria dostępu dla 311 i 312, nastąpi odmowa przyznania pomocy. Fundusze Strukturalne – EFRR, ESF W ramach PO Kapitał Ludzki przewiduje się wsparcie aktywności lokalnych inicjatyw działających na rzecz: zatrudnienia, integracji społecznej i edukacji realizowanych w ramach priorytetu VI, VII i VIII. Wsparcie skierowane będzie do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko -wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców. Wsparcie udzielane będzie w formie „małych grantów”. Wsparcie będzie stanowiło uzupełnienie działań realizowanych w ramach PROW (w zakresie pozarolniczym) oraz będzie przygotowywać mieszkańców obszarów wiejskich do zwiększonej aktywności w ramach pozostałych obszarów wsparcia PO KL. Od beneficjenta osi 4 wymagane będzie oświadczenie o niefinansowaniu projektu z innych środków publicznych z wyłączeniem środków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Kościelnego. Natomiast w RPO wsparcie może dotyczyć m. in. projektów wymienionych w lit.: c, d, h, i. Od beneficjenta osi 4 wymagane będzie oświadczenie o niefinansowaniu projektu z innych środków publicznych z wyłączeniem środków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Kościelnego. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO ZRSRiNOR) W ramach zapobiegania nieprawidłowemu podwójnemu finansowaniu z różnych instrumentów wspólnotowych opracowane zostaną przez Instytucje Zarządzające odpowiednie mechanizmy koordynacji pomiędzy programami. Mechanizmy opierać się będą na przedstawianiu przez beneficjentów oświadczeń o niefinansowaniu projektów z innych środków publicznych. ” – w działaniu „Wdrażanie projektów współpracy” po części „Definicja beneficjenta” dodaje się część „Poziom dofi nansowania” w brzmieniu: „Poziom dofinansowania Pomoc finansowa wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.”, – w działaniu „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” po części „Defini cja beneficjenta” dodaje się część „Poziom dofinansowania” w brzmieniu: „Poziom dofinansowania Pomoc finansowa wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.”, Monitor Polski – 5 – Poz. 678

d) pkt 5.3.5 „Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 3 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a tego rozporządzenia” otrzymuje brzmienie: „Tabela 5.3.

5. Wykaz rodzajów operacji, o których mowa w art. 16a ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1698/2005, do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a tego rozporządzenia Oś/ środek Rodzaj operacji Potencjalne skutki „Istniejący” czy „nowy” rodzaj operacji Odniesienie do opisu rodzaju operacji w PrOw Wskaźnik produktu – cel liczba gospodarstw rolnych, które otrzymały pomoc Całkowita wartość inwestycji (euro) Oś 1: Środek 121 Wsparcie inwestycji związanych z produkcją mleczarską Poprawa konkurencyjności sektora mleczarskiego Istniejący Inwestycje związane z rozwojem produkcji mleczarskiej lub zmianą profilu gospodarstwa mleczarskiego 1 684 186 758 391 liczba projektów Całkowita wartość inwestycji (euro) Oś 1: Środek 125 Magazynowa nie wody Bardziej racjonalne zużycie wody i poprawa zdolności magazynowania wody Istniejący Inwestycje związane z budową urządzeń umożliwiających retencjonowanie wód, w szczególności retencję glebową i zapobieganie odwadnianiu, a także renaturyzacja torfowisk i cieków w sposób odtwarzający ich zdolność retencyjną 80 37 531 111,00 Monitor Polski – 6 – Poz. 678

liczba wspieranych gospodarstw rolnych Powierzchnia gruntów rolnych objęta wsparciem Oś 2: Środek 214 Tworzenie biotopów/ siedlisk i zarządzanie nimi na obszarach Natura 2000 lub poza nimi Ochrona ptaków, innej dzikiej fauny i flory oraz poprawa jakości sieci biotopów, zmniejszająca przenikanie szkodliwych substancji do siedlisk sąsiadujących, zachowanie chronionej fauny i flory Istniejący Projekty z zakresu pakietu 5 3 000 8 000 ha TUZ liczba projektów Całkowita wartość inwestycji (euro) Oś 3: Środek 321 Tworzenie i umożliwia nie dostępu do infrastruk tury szeroko pasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np.: stacjo narnych, bezprzewodo wych naziem nych, wykorzystują cych połącze nia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii) Nowy Budowa infra struktury szero kopasmowego Internetu 295 103 026 580,00 „ Monitor Polski – 7 – Poz. 6782) w rozdziale 6: a) podrozdział 6.3 „Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005)” otrzymuje brzmienie: „Orientacyjny budżet związany z operacjami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia nr 1698/2005, za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (art. 16a ust. 3b do wysokości kwot, o których mowa w art. 69 ust. 5a rozporządzenia nr 1698/2005) Oś/środek Nazwa działania Wkład EFRROW na lata 2009–2013 Oś 1: Środek 121 Modernizacja gospodarstw wiejskich 66 000 500,00 Oś 1: Środek 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 33 778 000,00 Łącznie oś 1 99 778 500,00 Oś 2: Środek 214 Program rolnośrodowiskowy 10 000 000,00 Łącznie oś 2 10 000 000,00 Oś 3: Środek 321 Operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005 59 111 500,00 Łącznie oś 3 59 111 500,00 Program łącznie 168 890 000,00 Ogółem w ramach osi 1, 2, 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. a–f rozporządzenia nr 1698/2005 109 778 500,00 Ogółem w ramach osi 3 i 4 operacje związane z priorytetami wymienionymi w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005 59 111 500,00 ”

3) rozdział 7 „Indykatywny podział na poszczególne działania rozwoju obszarów wiejskich (w euro na cały okres)” otrzy muje brzmienie: „

7. INdykaTyWNy POdzIaŁ Na POSzCzEgólNE dzIaŁaNIa ROzWOju ObSzaRóW WIEjSkICh (W EuRO Na CaŁy OkRES) Kod dzia łania Nazwa działania/oś 1 Wydatki publiczne Wydatki prywatne* Koszt całkowity 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 112 Ułatwianie startu młodym rolnikom 420 000 000,00 0,00 420 000 000,00 113 Renty strukturalne 2 389 600 000,00 0,00 2 389 600 000,00 114 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 78 000 000,00 19 500 000,00 97 500 000,00 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 2 147 265 889,00 3 220 898 834,00 5 368 164 723,00 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 932 000 000,00 2 796 000 000,00 3 728 000 000,00 Monitor Polski – 8 – Poz. 678

125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 637 531 111,00 0,00 637 531 111,00 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych 100 000 000,00 11 111 111,00 111 111 111,00 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 30 000 000,00 0,00 30 000 000,00 133 Działania informacyjne i promocyjne 10 000 000,00 4 285 714,00 14 285 714,00 141 Zobowiązania z okresu 2004– 2006 dla działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych” 540 000 000,00 0,00 540 000 000,00 142 Grupy producentów rolnych 146 000 000,00 0,00 146 000 000,00 RAZEM Oś I 7 460 397 000,00 6 051 795 659,00 13 512 192 659,00 * Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych. Kod dzia łania Nazwa działania/oś 2 Wydatki publiczne Wydatki prywatne Koszt całkowity 211, 212 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 2 448 750 000,00 0,00 2 448 750 000,00 214 Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) 2 314 861 111,00 0,00 2 314 861 111,00 221, 223 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 443 501 520,00 0,00 443 501 520,00 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 130 000 000,00 0,00 130 000 000,00 RAZEM Oś II 5 337 112 631,00 0,00 5 337 112 631,00 Monitor Polski – 9 – Poz. 678

Kod dzia łania Nazwa działania/oś 3 Wydatki publiczne Wydatki prywatne* Koszt całkowity 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 345 580 000,00 345 580 000,00 691 160 000,00 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 023 583 600,00 1 023 583 600,00 2 047 167 200,00 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1 609 786 431,00 0,00 1 609 786 431,00 322, 323, 313 Odnowa i rozwój wsi 589 580 000,00 0,00 589 580 000,00 RAZEM Oś III 3 568 530 031,00 1 369 163 600,00 4 937 693 631,00 * Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych. Kod dzia łania Nazwa działania/oś 4 Wydatki publiczne Wydatki prywatne* Koszt całkowity 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 620 500 000,00 403 115 385,00 1 023 615 385,00 421 Wdrażanie projektów współpracy 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 152 000 000,00 0,00 152 000 000,00 RAZEM tylko Oś IV 787 500 000,00 403 115 385,00 1 190 615 385,00 RAZEM Oś I, II, III, IV 17 153 539 662,00 7 824 074 644,00 24 977 614 306,00 * Przewidywane maksymalne kwoty wkładu prywatnego zaokrąglone w górę do pełnej jedności; zróżnicowane w zależności od typu beneficjenta; podano w celach informacyjnych. Kod dzia łania Nazwa działania Wydatki publiczne Wydatki prywatne Koszt całkowity - Pomoc Techniczna 266 600 000,00 0,00 266 600 000,00 RAZEM PROW 2007–2013 17 420 139 662,00 7 824 074 644,00 25 244 214 306,00 ” Monitor Polski – 10 – Poz. 6784) w rozdziale 11 „Wyznaczenie właściwych władz i odpowiedzialnych organów” w części „Finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”: – w schemacie „Przepływ środków pochodzących z EFRROW w ramach PROW 2007–2013” grafika druga otrzymuje brzmienie: – akapity ósmy otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z przepisami ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz ustawy o finansach publicznych, środki na finansowanie PROW 2007– 2013 są przekazywane z rachunku Ministerstwa Finansów w części podlegającej refundacji z EFRROW oraz z ra chunku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w części współfinansowania krajowego na rachunki agencji płatniczej, na podstawie zapotrzebowania, składanego przez tę agencję.”, – uchyla się akapit dziewiąty;

5) w rozdziale 16 w podrozdziale 16.1 „Opis działań pomocniczych w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowa nia, oceny, informacji i kontroli, finansowanych z pomocy technicznej” w części „Opis”, w schemacie I akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Ponadto w ramach schematu możliwe jest finansowanie ocen ex post, audytów i przygotowywania końcowych spra wozdań dotyczących poprzedniego okresu programowania, a także prac związanych z przygotowywaniem kolejnego okresu programowania, w tym oceny ex-ante.”.

it ósmy o r ymu brzmie od ie z p z pisam usta y o uru hamia iu środków pocho zący h z budżetu Unii opejsk ej przeznaczonych na finansowanie spólnej polityki rolnej oraz ustaw o h p , ś i i o e PRO 20 7 3 k z

ra hunk age j p atn ze na odsta ie zapotrz bo ania, skł danego przez tę encję. hyla si kapi ziewi t dziale 16 w p drozdziale 16

Środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej

TRANSFER NA PODSTAWIE ZAPOTRZEBOWANIA Rachunek agencji płatniczej dla środków z UE (w PLN) ARiMR

WYPŁATA NA PODSTAWIE ZLECENIA BENEFICJENT

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-01
Data wydania: 2012-09-20
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 678