M.P. 2012 nr 0 poz. 705

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2012 r. Poz. 705 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013 Na podstawie art. 291 ust. 2 oraz art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za poszczególne sub stancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie: a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej, b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu – zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia;

3) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia;

4) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych do wód lub do ziemi ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 4 do obwieszczenia;

5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 12,20 zł;

6) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;

7) jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 12,20 zł;

8) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wynoszącą 62,48 zł;

9) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia. Minister Środowiska: M. Korolec

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951. Monitor Polski – 2 – Poz. 705

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. (poz. 705) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI Lp. Przedmiot kary Górna jednostkowa stawka kary w zł 1 2 3 1 Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu 1 242,36 2 Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej 12,64 3 Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby 12,64 Monitor Polski – 3 – Poz. 705

Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIKI Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka w zł 1 2 3 1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1 200,34 2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1 200,34 3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1 200,34 4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1 200,34 5 Aldryna (C12H8Cl

6) 1 200,34 6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1 200,34 7 Endryna (C12H8Cl6O) 1 200,34 8 Izodryna (C12H8Cl

6) 1 200,34 9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl

4) 1 100,67 10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 1 100,67 11 Heksachlorobenzen (HCB) 1 100,67 12 Heksachlorobutadien (HCBD) 1 100,67 13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl

3) 1 100,67 14 1,2-dichloroetan (EDC) 1 100,67 15 Trichloroetylen (TRI) 1 100,67 16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1 100,67 17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1 100,67 18 Kadm 1 100,67 19 Rtęć 1 100,67 20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1 100,67 21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1 100,67 22 Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX 825,20 23 Antymon 825,20 24 Arsen 825,20 25 Chlor wolny 825,20 26 Chlor całkowity 825,20 27 Cyjanki wolne 825,20 28 Chrom+6 825,20 Monitor Polski – 4 – Poz. 705

1 2 3 29 Lotne związki chloroorganiczne – VOX (chlorowane węglowodory lotne) 825,20 30 Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, toluen, ksylen) 825,20 31 Miedź 825,20 32 Nikiel 825,20 33 Ołów 825,20 34 Siarczki 825,20 35 Srebro 825,20 36 Aldehyd mrówkowy 660,42 37 Chrom ogólny 660,42 38 Bar 660,42 39 Beryl 660,42 40 Bor 660,42 41 Cyjanki związane 660,42 42 Cynk 660,42 43 Cyna 660,42 44 Kobalt 660,42 45 Molibden 660,42 46 Selen 660,42 47 Tal 660,42 48 Tytan 660,42 49 Wanad 660,42 50 Akrylonitryl 440,25 51 Fenole lotne (indeks fenolowy) 440,25 52 Kaprolaktam 440,25 53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 440,25 54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 440,25 55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 440,25 56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 440,25 57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 440,25 58 Rodanki 440,25 59 Fluorki 251,59 60 Azot ogólny 25,15 61 Azot amonowy 25,15 Monitor Polski – 5 – Poz. 705

1 2 3 62 Azot azotanowy 25,15 63 Azot azotynowy 25,15 64 Fosfor ogólny 25,15 65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT

5) 25,15 66 Glin 15,11 67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 15,11 68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 15,11 69 Potas 15,11 70 Siarczyny 15,11 71 Sód 15,11 72 Żelazo ogólne 15,11 73 Zawiesina ogólna 4,66 74 Chlorki 4,66 75 Siarczany 4,66 76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO

4) 4,66 Monitor Polski – 6 – Poz. 705

Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 1 2 3 1 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C – za każdy stopień przekroczenia 0,63 2 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej – za każdy stopień przekroczenia 1,26 Monitor Polski – 7 – Poz. 705

Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ŚCIEKÓW Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 1 2 3 1 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH 1,26 2 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH 3,15 3 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH 6,29 4 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH 12,20 Monitor Polski – 8 – Poz. 705

Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HAŁASU Wielkość przekroczenia w zł za każdy dB przekroczenia w porze dnia w porze nocy od 1 do 5 dB 10,87 13,61 powyżej 5 do 10 dB 19,03 23,12 powyżej 10 do 15 dB 27,21 32,66 powyżej 15 dB 40,79 48,99

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-10-08
Data wydania: 2012-09-27
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 705