M.P. 2012 nr 0 poz. 883

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 883 KomuniKat ministra sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. w sprawie obowiązywania porozumienia między ministerstwem sprawiedliwości rzeczypospolitej polskiej a ministerstwem sprawiedliwości republiki Białoruś, sądem najwyższym republiki Białoruś i naczelnym sądem Gospodarczym republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej, zawartego w mińsku dnia 13 lutego 2009 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 3 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, sporzą dzonej w Mińsku dnia 26 października 1994 r. (Dz. U. z 1995 r . Nr 128, poz. 619), w Mińsku, dnia 13 lutego 2009 r., zo stało zawarte Porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Sprawied liwości Republiki Białoruś, Sądem Najwyższym Republiki Białoruś i Naczelnym Sądem Gospodarczym Republiki Białoruś o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Porozumienia weszło ono w życie dnia 15 marca 2009 r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin Monitor Polski – 2 – Poz. 883

Załącznik do komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2012 r. (poz. 883) Monitor Polski – 3 – Poz. 883

Monitor Polski – 4 – Poz. 883

Monitor Polski – 5 – Poz. 883

Monitor Polski – 6 – Poz. 883

Monitor Polski – 7 – Poz. 883

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-11-22
Data wydania: 2012-10-29
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 883