M.P. 2012 nr 0 poz. 91

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny  sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011 Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) ogłasza się, że w roku 2011 średnia ważona detaliczna cena sprzedaży wyniosła, w przypadku:

1) papierosów – 501,71 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;

2) tytoniu do palenia – 357,71 zł w przeliczeniu na kilogram. Minister Finansów: wz. M. Orłowska

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-02-24
Data wydania: 2012-02-16
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 91