M.P. 2012 nr 0 poz. 913

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2012 r. Poz. 913 ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Niszczyciel „Piorun”, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii „Polskie okręty” – Niszczy ciel „Piorun”, określone w załączniku do zarządzenia.

§2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 grudnia 2012 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676 oraz z 2012 r. poz. 855, 908 i 1166. Monitor Polski – 2 – Poz. 913

Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 listopada 2012 r. (poz. 913) WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ Wartość 2 zł Cechy graficzne strona główna Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak men nicy: MW. strona odwrotna Centralnie, na tle morza, stylizowany wizerunek Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Piorun”, niszczyciela z okresu II wojny światowej. Powyżej okrętu napis: NISZCZYCIEL/„PIORUN”. Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami Masa (w gramach) 8,15 Średnica (w milimetrach) 27,00 Stop CuAl5Zn5Sn1 Wielkość emisji (w sztukach) do 800 000

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-03
Data wydania: 2012-11-22
Data wejścia w życie: 2012-12-03
Data obowiązywania: 2012-12-03
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 913