M.P. 2012 nr 0 poz. 921

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 921 UCHWAŁA Sejmu RzeczypoSpolitej polSkiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie negocjacji wieloletnich ram finansowych unii europejskiej na lata 2014–2020 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 muszą być spra wiedliwym kompromisem odpowiadającym na potrzeby Polski i całej Unii Europejskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że podstawą tego kompromisu winny stać się zasady: równości praw i obowiąz ków państw członkowskich, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii oraz prorozwojowego charakteru wspól nych polityk. Za szczególnie ważne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa zachowanie inwestycyjnego charakteru unijnego budżetu. Rozwój infrastruktury i inwestycje w kapitał ludzki, z pomocą funduszy strukturalnych i funduszu spójności, przyczynią się do wzmocnienia jednolitego rynku i unijnej gospodarki, a Polsce powinny dać możliwość wzmacniania konkurencyjności. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje przyjęcia takich rozwiązań, które pozwolą polskim rolnikom konkurować na jednolitym rynku na równych zasadach. Do takich rozwiązań w szczególności należy zaliczyć wyrównanie dopłat bezpo średnich i znaczące wsparcie procesu modernizacji obszarów wiejskich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspiera działania Rady Ministrów na rzecz realizacji powyższych celów. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-05
Data wydania: 2012-11-22
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 921