M.P. 2012 nr 0 poz. 952

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 952 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 131

6) ogłasza się, że w 2013 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz nych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może przekroczyć 325 990 zł. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278 i 1342.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-12
Data wydania: 2012-12-06
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2012 nr 0 poz. 952