M.P. 2013 nr 0 poz. 123

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 123 KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 lutego 2013 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 30 612 746. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-04
Data wydania: 2013-02-25
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 123