M.P. 2013 nr 0 poz. 149

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 149 ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) zarzą dza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 103 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowe go Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 70, poz. 635, z 2009 r. Nr 34, poz. 503 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 102

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1: a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie: „

1) przewodniczący – minister właściwy do spraw gospodarki morskiej;

2) wiceprzewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

3) członkowie w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu delegowani przez: a) ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, b) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, c) ministra właściwego do spraw gospodarki, d) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, e) ministra właściwego do spraw łączności, f) ministra właściwego do spraw nauki, g) Ministra Obrony Narodowej, h) ministra właściwego do spraw pracy, i) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, j) ministra właściwego do spraw rybołówstwa, k) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, l) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, m) ministra właściwego do spraw środowiska, n) ministra właściwego do spraw transportu, o) ministra właściwego do spraw turystyki, p) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Monitor Polski – 2 – Poz. 149

q) ministra właściwego do spraw zagranicznych, r) ministra właściwego do spraw zdrowia;”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) sekretarz – zastępca dyrektora komórki organizacyjnej odpowiadającej za sprawy gospodarki morskiej w urzę dzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”;

2) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „

§6. Obsługę prac oraz promocję działań Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-03-13
Data wydania: 2013-03-08
Data wejścia w życie: 2013-03-14
Data obowiązywania: 2013-03-14
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 149