M.P. 2013 nr 0 poz. 22

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 22 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 39

2) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.P. Nr 111, poz. 1133 oraz z 2012 r. poz. 66

5) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;”;

2) w § 4 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „w zakresie działu administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo:”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-18
Data wydania: 2013-01-15
Data wejścia w życie: 2013-01-19
Data obowiązywania: 2013-01-19
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 22