M.P. 2013 nr 0 poz. 325

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 325 KomuniKat Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r. Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2013 r. w stosunku do marca 2007 r. wyniósł 121,7 (wzrost cen o 21,7%). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 596 i 1385.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-04-23
Data wydania: 2013-04-15
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 325