M.P. 2013 nr 0 poz. 413

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 413 KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)) ogłasza się, że:

1) zmienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/POIG/1(6)/04/2013 w zakresie kwalifikowania wydat ków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie / Wytyczne MRR / Obowiązujące / Szczegółowe / Innowacyjna Gospodarka oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne / Wytyczne polskie / Wytyczne szczegółowe – obowiązujące / Innowacyjna Gospodarka;

2) zmienione wytyczne, o których mowa w pkt 1, są stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-21
Data wydania: 2013-05-16
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 413