M.P. 2013 nr 0 poz. 425

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 425 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2012 r. Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za rok 2012 wynosi 104,68%. Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Poli tyki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-22
Data wydania: 2013-05-10
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 425