M.P. 2013 nr 0 poz. 475

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 475 KomuniKat Prezesa GłówneGo UrzędU statystyczneGo z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wyniósł 103,8 (wzrost cen o 3,8%). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. H. Dmochowska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-05-29
Data wydania: 2013-05-24
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 nr 0 poz. 475