M.P. 2013 poz. 635

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 sierpnia 2013 r. Poz. 635 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 137

8) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz czenia jednolity tekst uchwały nr 93 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinanso wania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. Nr 38, poz. 587), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 309);

2) uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 360).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 309), który stanowi: „

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r., i podlega ogłoszeniu.”;

2) § 2 uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 360), który stanowi: „

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.”. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Monitor Polski – 2 – Poz. 635

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r. (poz. 635) UCHWAŁA Nr 93  RADY MINISTRÓW z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2007–2013 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§1. 1.

2) Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, zwanego dalej „RPO”, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(200

7) 5085 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej regionalnego programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu Podlaskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO014, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(201

1) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej „EFRR”, do wysokości 672 542 971 euro, w tym 27 570 809 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 8 764 279 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(201

1) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi odpowiednio 3 044 602 029,72 zł, w tym 124 813 052,34 zł i 39 675 891,03 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(201

1) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:

1) Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie;

2) Rozwój infrastruktury transportowej;

3) Rozwój turystyki i kultury;

4) Społeczeństwo informacyjne;

5) Rozwój infrastruktury ochrony środowiska;

6) Rozwój infrastruktury społecznej;

7) Pomoc techniczna.

§2. 1.

3) Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzają cą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację progra mów operacyjnych, do wysokości 75 264 660 euro, co na dzień 23 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej nr K(201

1) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r., wynosi 340 723 115,82 zł, według kursu Europej skiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano noty fikację decyzji Komisji Europejskiej nr K(201

1) 9377 z dnia 21 grudnia 2011 r.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią część wkładu krajowego.

§3. Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:

1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 309), która weszła w życie z mocą od dnia 23 grudnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zakre su i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (M.P. poz. 360), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2013 r. Monitor Polski – 3 – Poz. 6352) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa dach prowadzenia polityki rozwoju;

3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji. § 4.

4) Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco: Oś priorytetowa Poziom dofinansowania EFRR (%) Środki EFRR (w euro) Poziom wkładu krajowego (%) Środki wkładu krajowego (w euro) 1 2 3 4 5 1 92,16 156 965 734 7,84 13 352 632 2 79,26 203 586 523 20,74 53 287 126 3 82,13 109 293 261 17,87 23 777 828 4 85,00 50 896 631 15,00 8 981 758 5 85,00 75 455 876 15,00 13 315 743 6 86,80 50 896 631 13,20 7 739 928 7 100,00 25 448 315 0,00 0 ogółem na RPO 84,81 672 542 971 15,19 120 455 015

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-02
Data wydania: 2013-06-20
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 poz. 635