M.P. 2013 poz. 651

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 651 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o zmianę, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administra cyjnego, posiadanej przez wnioskodawcę koncesji, polegającą na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o charakterze wyspecjalizowa nym społeczno-religijnym. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych: Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW] dolnośląskie Duszniki-Zdrój 105,6 0,2 Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu: Duszniki-Zdrój, Lewin Kłodzki, Polanica -Zdrój, Szczytna. Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynaro dowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DZC-WRT-073-18/13 (

1) (Załącznik Nr 5

4) z dnia 25 kwietnia 2013 r. II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowa nych przez wnioskodawcę we wniosku o rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załącz ników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie rozszerzenia koncesji wnioskodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po rozszerzeniu koncesji będzie stanowić prze słankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Tele wizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000–1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www krrit.gov.pl. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000–1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49. IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 14 października 2013 r.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315. Monitor Polski – 2 – Poz. 651

V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozosta wiane bez rozpoznania. VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zo stanie w internecie na stronie www krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Tele wizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-14
Data wydania: 2013-08-01
Organ wydający: PRZEW. KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 poz. 651