M.P. 2013 poz. 657

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 657 OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 1 sierpnia 2013 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) ogłaszam informację o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. I. Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków: a) o udzielenie jednej koncesji, na okres 10 lat, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym (tj. programu zawierającego różne gatunki i formy radiowe oraz różnorodną prob lematykę), z tematyką lokalną dotyczącą Radomia i innych miejscowości objętych zasięgiem nadawania. Program będzie rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę i będzie oznaczany nazwą określoną w koncesji. Program będzie zawierał audycje i inne przekazy słowne oraz przekazy słowne w audycjach słowno-muzycz nych, poświęcone tematyce lokalnej odnoszącej się do Radomia i innych miejscowości objętych zasięgiem nada wania, w tym obligatoryjnie będą nadawane: – własne lokalne serwisy informacyjne (dzienniki), – publicystyka na temat problemów lokalnych. Przez audycje realizujące tematykę lokalną rozumie się różne rodzaje i gatunki radiowe, w których prezentowane są aktualne wydarzenia i problemy (społeczne, polityczne, gospodarcze, sportowe i inne) dotyczące lokalnej spo łeczności, kultura i historia regionu (w tym twórczość ludowa i muzyka ludowa w wykonaniu lokalnych/regio nalnych zespołów ludowych itp.), a także użyteczne informacje lokalne. Do tematyki lokalnej nie zalicza się: płatnych elementów programu; dźwięków identyfikacyjnych stacji (jingle); autopromocji stacji na antenie; wypowiedzi prezenterów i ich rozmów ze słuchaczami na tematy inne niż lokalne; audycji niedotyczących tematów lokalnych, których związek z lokalnością polega jedynie na tym, że ich autora mi są osoby z lokalnego środowiska. Audycje słowne i inne przekazy słowne poświęcone tematyce lokalnej będą stanowić nie mniej niż 12% tygo dniowego czasu nadawania w godzinach 600–2300, w tym nie mniej niż 6% tego czasu zajmą dzienniki i publicy styka poświęcone problemom lokalnym. Za podstawę obliczania udziału tematyki lokalnej w programie przyjmuje się tygodniowy czas nadawania pro gramu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego, tj. lipca, sierpnia) w porze dziennej, tj. w godzinach 600–2300 (łącznie z czasem emisji reklam i telesprzedaży), czyli 119 godzin emisji w tygodniu. Audycje i inne przekazy niepochodzące od Koncesjonariusza, tj. niewytworzone przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnione lub rozpowszechniane równocześnie w programie innego nadawcy, nie mogą stanowić więcej niż 33% dobowego czasu nadawania programu w godzinach 600–2300

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315. Monitor Polski – 2 – Poz. 657

bądź b) o zmianę, w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, posiadanej przez wnioskodawcę koncesji, polegającą na rozszerzeniu koncesji o kolejną stację nadawczą, na okres do wygaśnięcia zmienianej koncesji, na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i o charakterze uniwersalnym, w którym są nadawane audycje słowne i inne przekazy słowne oraz elementy słowne w audycjach słowno-muzycznych poświęcone tema tyce lokalnej, odnoszącej się do miejscowości objętych zasięgiem nadawania, w tym audycje obligatoryjne o tema tyce lokalnej, tj. własne lokalne dzienniki nadawcy i publicystyka poświęcone problemom lokalnym. Program będzie rozpowszechniany za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych: Województwo Lokalizacja stacji Częstotliwość [MHz] ERP [kW] mazowieckie Radom 96,9 0,1 Gminy objęte w całości lub części zasięgiem rozpowszechniania programu: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Orońsko, Radom, Wolanów, Zakrzew. Wykaz został określony z uwzględnieniem działających na dzień dzisiejszy polskich stacji radiofonii analogowej, zagranicznych stacji radiofonii analogowej oraz telewizji analogowej w paśmie II z uzgodnionymi międzynarodowo parametrami, dla parametrów przekazanych zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Nr DZC-WRT-073-18/13 (

1) (Załącznik Nr 21 i 2

2) z dnia 25 kwietnia 2013 r. II. Elementem decyzji koncesyjnej w zakresie określenia warunków programowych będzie odesłanie do zadeklarowa nych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie/rozszerzenie koncesji informacji programowych i związanych z tym załączników, do których przestrzegania po uzyskaniu decyzji w sprawie udzielenia/rozszerzenia koncesji wnios kodawca się zobowiąże. Rażące odstąpienie od zadeklarowanych warunków programowych po udzieleniu/rozszerze niu koncesji będzie stanowić przesłankę cofnięcia koncesji w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji. III. W postępowaniu stosuje się formularze wniosków, które można uzyskać w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Tele wizji w Warszawie przy Skwerze Kardynała Wyszyńskiego 9, w dni robocze w godzinach 1000–1500. Formularze dostępne są także na stronie internetowej www krrit.gov.pl. Wnioski można nadsyłać pocztą lub składać w kancelarii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kancelaria przyjmuje wnioski w dni robocze w godz. 1000–1500. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach. Informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 22-597-30-89, a w sprawie parametrów technicznych stacji pod numerem telefonu 22-597-31-49. IV. Termin do składania wniosków na podstawie niniejszego ogłoszenia upływa z dniem 14 października 2013 r. V. Wnioski niezgodne z warunkami określonymi w pkt I w zakresie: przedmiotu postępowania, określenia charakteru programu bądź parametrów technicznych, a także wnioski złożone po terminie określonym w pkt IV, będą pozosta wiane bez rozpoznania. VI. Niezwłocznie po wszczęciu postępowania lista wnioskodawców uczestniczących w postępowaniu opublikowana zostanie w internecie na stronie www.krrit.gov.pl oraz wywieszona w siedzibie Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-14
Data wydania: 2013-08-01
Organ wydający: PRZEW. KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 poz. 657