M.P. 2013 poz. 681

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 681 UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.1)), wyraża zgodę na powołanie Marka MICHALAKA na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Marszałek Senatu: B. Borusewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1345, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1004.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-08-28
Data wydania: 2013-08-09
Data wejścia w życie: 2013-08-09
Data obowiązywania: 2013-08-09
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2013 poz. 681