dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Mienia Wojskowego

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 192

Dziennik Ustaw Nr 17 — 954 — Poz. 192 192 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa Agencji Mienia Wojskowego i członków Rady Nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mie- nia Skarbu […]

Dz.U. 2003 nr 1 poz. 15

Dziennik Ustaw Nr 1 — 63 — Poz. 15 15 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 33/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Grzybowski — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan — sprawozdawca, protokolant: Dorota Raczkowska, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i […]

Dz.U. 2004 nr 50 poz. 486

486 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym Agencją Mienia Wojskowego i Wojskową Agencją Mieszkaniową Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, […]

Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203

Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za- kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.2)) wprowa- dza się następujące zmiany: 1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) lokalu mieszkalnym […]

Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1482

1482 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Woj- skowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z późn. […]

Dz.U. 2004 nr 163 poz. 1711

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. […]

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217

1217 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, bez- stronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wyso- kich stanowiskach państwowych tworzy się państwo- wy zasób kadrowy. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) państwowy zasób kadrowy — […]

Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832

Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan- sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) Ministrze Finansów — rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra […]

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 715

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego Na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 42

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 42 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego Na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA