dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Mienia Wojskowego

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 575

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z […]

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 712

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 712 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca […]

Dz.U. 2013 poz. 824

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2013 r. Poz. 824 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 707

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 707 USTAWA z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym  dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  oraz niektórych innych ustaw1), 2) Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu  strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a  także dla utrzymania międzynarodowego pokoju  i bezpieczeństwa (Dz. U.  z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 1a; 2) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa  państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określo- nych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kon- troli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz.  UE L 134 z 29.05.2009, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 428/2009”, ustawach oraz umowach i innych  zobowiązaniach międzynarodowych.”; 3) w art. 3: a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie: „1)  produkty podwójnego zastosowania – produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporzą- dzenia nr 428/2009; 2)  uzbrojenie – broń, amunicję, materiały wybuchowe, wyroby,  ich części  i  technologie, wskazane w wykazie  określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3; 3)  towary o znaczeniu strategicznym – towary o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla  utrzymania międzynarodowego pokoju  i  bezpieczeństwa,  będące  produktami  podwójnego  zastosowania  […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA