dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Nieruchomości Rolnych

Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustro- ju rolnego państwa przez: 1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rol- nych; 2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieru- chomości rolnych; 3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpo- wiednich kwalifikacjach. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) „nieruchomości rolnej” — należy przez to rozumieć […]

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1335

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rol- nych, zwanej dalej „Agencją”, oraz gospodarki finan- sowej […]

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1348

1348 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § […]

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349

Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1) należności — należy przez to rozumieć należność Agencji Nieruchomości Rolnych; […]

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350

1350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. […]

Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1351

Na podstawie art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1351 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę […]

Dz.U. 2004 nr 94 poz. 925

Dziennik Ustaw Nr 94 — 6366 — Poz. 925 925 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 3f ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu […]

Dz.U. 2007 nr 24 poz. 159

159 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SKARBU PA¡STWA1) z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr […]

Dz.U. 2009 nr 52 poz. 427

Dziennik Ustaw Nr 52 — 4711 — Poz. 427 Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i […]

Dz.U. 2009 nr 210 poz. 1619

Dziennik Ustaw Nr 210 — 16404 — Poz. 1619 Na podstawie art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana da- lej […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA