dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Nieruchomości Rolnych

Dz.U. 2010 nr 29 poz. 151

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

Dz.U. 2010 nr 189 poz. 1271

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1371

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1685

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17012 — Poz. 1685 1685 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. […]

M.P. 2011 nr 57 poz. 575

Dziennik Ustaw Nr 233 — 13612 — Poz. 1382 Art.  1. W  ustawie z  dnia 19 października 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar- bu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się śred- nikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) wykonywania praw z udziałów i akcji w spół- […]

Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1382

Dziennik Ustaw Nr 233 — 13612 — Poz. 1382 Art.  1. W  ustawie z  dnia 19 października 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar- bu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się śred- nikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) wykonywania praw z udziałów i akcji w spół- […]

Dz.U. 2011 nr 262 poz. 1567

Dziennik Ustaw Nr 262 — 15279 — Poz. 1567 Na podstawie art.  7 ust. 2 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa- mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. W terminie do dnia […]

Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1674

Dziennik Ustaw Nr 284 — 16467 — Poz. 1674 Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 paź- dziernika 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomoś- ciami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.  U. z  2007  r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co na- stępuje: § 1. W  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Roz- woju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 133

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. Pozycja 133 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa Na podstawie art. 20a ust. 6d ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar- bu Państwa (Dz. U. z 2007 […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 540

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 540 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów Na podstawie art. […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA