dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1694

1694 USTAWA z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o gru- pach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 oraz z 2003 […]

Dz.U. 2004 nr 190 poz. 1950

1950 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sek- cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. […]

Dz.U. 2004 nr 286 poz. 2870

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 li- stopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiej- skich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu- ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr […]

Dz.U. 2006 nr 1 poz. 5

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwiet- nia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfi- kacji i rejestracji zwierząt; 2) warunki […]

Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1040

1040 USTAWA z dnia 8 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utwo- rzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic- twa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w […]

Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1136

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 grud- nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa, zwanej dalej […]

Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1367

1367 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sek- cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 […]

Dz.U. 2006 nr 186 poz. 1376

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i wa- rzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221, z późn. zm.2)) za- rządza się, co następuje: § 1. Marszałek województwa oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa […]

Dz.U. 2007 nr 146 poz. 1023

Dziennik Ustaw Nr 146 — 10941 — Poz. 1023 1023 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 grud- nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa (Dz. U. […]

Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1043

1043 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 29 grud- nia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo- dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.2)) […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA