dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Rezerw Materiałowych

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1258

Dziennik Ustaw Nr 118 — 9202 — Poz. 1258 1258 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych. Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obo- wiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i […]

Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1081

1081 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obo- wiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. […]

Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343

343 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów ro- py naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego; 2) […]

Dz.U. 2007 nr 89 poz. 594

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych […]

Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1400

Dziennik Ustaw Nr 236 — 13740 — Poz. 1400 1400 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1190

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2012 r. Poz. 1190 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym 1. Na podstawie […]

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217

1217 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, bez- stronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wyso- kich stanowiskach państwowych tworzy się państwo- wy zasób kadrowy. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) państwowy zasób kadrowy — […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA