dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Agencja Rynku Rolnego

Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1085

Dziennik Ustaw Nr 127 — 8162 — Poz. 1085 1085 U S TAWA z dnia 17 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. Art. 1. W ustawie z dnia 7 czerwca 1990 r. o utwo- rzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z 2000 r. […]

M.P. 2003 nr 39 poz. 574

Na podstawie art. 4b ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje: § 1. Przyjmuje się „Program nieodpłatnego przeka- zania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych po- mocy […]

Dz.U. 2003 nr 63 poz. 588

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. […]

Dz.U. 2003 nr 83 poz. 758

Art. 1. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręcze- niach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, […]

Dz.U. 2004 nr 10 poz. 78

78 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § […]

M.P. 2004 nr 15 poz. 254

Monitor Polski Nr 15 — 654 — Poz. 254 254 KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie realizacji programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy żywnościowej Na podstawie art. 4b […]

Dz.U. 2004 nr 24 poz. 218

218 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędów Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.1)) prostuje się następujące błędy: 1) w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy […]

Dz.U. 2004 nr 76 poz. 713

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sek- cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386) zarządza się, co następuje: § 1. Ustanawia się Agencję Rynku Rolnego, z sie- dzibą […]

Dz.U. 2004 nr 78 poz. 733

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 mar- ca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie- których rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386) zarzą- dza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych, zwanymi dalej „instytucjami finansowymi”, a Agencją […]

Dz.U. 2004 nr 97 poz. 964

Dziennik Ustaw Nr 97 — 6632 — Poz. 964 964 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb: 1) ustalania wielkości nadmiernych zapasów: a) produktów rolnych określonych w rozporządze- niu Komisji nr 1972/03/WE z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA