dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Główny Geolog Kraju

Dz.U. 2002 nr 56 poz. 512

Dziennik Ustaw Nr 56 — 4114 — Poz. 512 Na podstawie art. 65 ust. 18 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 i z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się listę odpadów innych niż niebez- pieczne, których przywóz […]

Dz.U. 2004 nr 32 poz. 284

284 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i 2 lit. a—c i lit. e—g oraz pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca […]

Dz.U. 2006 nr 63 poz. 445

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) zakres i sposób przekazywania przez wojewódzkie- go inspektora ochrony środowiska Głównemu In- spektorowi Ochrony Ârodowiska, zwanemu dalej „Głównym Inspektorem”, […]

Dz.U. 2007 nr 21 poz. 126

126 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § […]

Dz.U. 2009 nr 108 poz. 899

Dziennik Ustaw Nr 108 — 8522 — Poz. 899 899 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Ârodowiska Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. […]

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady współpracy pomiędzy insty- tucjami finansowymi, upoważnionymi do gwaran- towania długu celnego, zwanymi dalej „instytu- cjami finansowymi” a […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA