dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Grecja

Dz.U. 2001 nr 19 poz. 228

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1276 — Poz. 228 228 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. Na podstawie art. 168 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: § 1. […]

Dz.U. 2001 nr 81 poz. 875

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 w ust. 1: a) pkt […]

Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1514

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) za- rządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie reguluje szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania powszechnej taksacji nierucho- mości i jej kontroli oraz rodzaje i […]

Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1646

Dziennik Ustaw Nr 148 — 11806 — Poz. 1646 Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierp- nia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa sposób potwierdzania posiadania przez huty podlegające restrukturyzacji, zwane dalej „hutami”, gruntów będących […]

Dz.U. 2002 nr 110 poz. 967

967 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. […]

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1074

Dziennik Ustaw Nr 126 — 8141 — Poz. 1074 1074 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie określenia sposobu stwierdzania stanu posiadania mienia przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na podstawie art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o […]

Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140

Dziennik Ustaw Nr 134 — 8568 — Poz. 1140 1140 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i […]

Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359

1359 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 202 r. […]

Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1592

Na podstawie art. 40a ust. 12 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr […]

Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2036

2036 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA