dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1524

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 22, poz. 127, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 89, poz. 517, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) […]

M.P. 2002 nr 33 poz. 521

Monitor Polski Nr 33 — 1655 — Poz. 521 Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierp- nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154 poz. 1799 […]

Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1523

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy- denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 1523 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej […]

Dz.U. 2003 nr 58 poz. 513

Dziennik Ustaw Nr 58 — 3727 — Poz. 513 513 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta- wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma- tywnych i niektórych innych aktów […]

Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1518

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listo- pada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu tery- torialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje: § 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie, objętych me- cenatem państwa w dziedzinie kultury: 1) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w […]

Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1870

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerw- ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki i tryb udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, zwany dalej „Instytu- tem”, dofinansowania przedsięwzięć z zakresu: a) przygotowania […]

Dz.U. 2006 nr 50 poz. 366

366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerw- ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje: § […]

M.P. 2006 nr 67 poz. 690

690 ZARZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerw- ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Ministra Kultury […]

Dz.U. 2006 nr 78 poz. 545

545 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 5 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerw- ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje: § […]

Dz.U. 2006 nr 187 poz. 1389

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Adam Jamróz, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawoz- dawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 9 października 2006 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 30 […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA