dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Dz.U. 2001 nr 13 poz. 108

108 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerw- ca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr […]

Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1390

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z póź. zm.1)) zarządza się, co na- stępuje: § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole […]

Dz.U. 2006 nr 179 poz. 1322

1322 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerw- ca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, […]

Dz.U. 2011 nr 61 poz. 315

Dziennik Ustaw Nr 61 — 3956 — Poz. 315 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Stanisław Biernat — sprawozdawca, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiające- go pytanie prawne oraz Sejmu, Prezesa Rady Mini- strów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 15 lutego i […]

Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1093

Dziennik Ustaw Nr 185 — 10625 — Poz. 1093 Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Kra- jowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr  63, poz.  266, z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kra- ju otrzymuje stypendium krajowe.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. […]

Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1157

Dziennik Ustaw Nr 195 — 11187 — Poz. 1157 Na podstawie art. 8a ustawy z  dnia 14 czerwca 1991  r. o  Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wysokość stypendium krajowego słuchacza; 2) sposób obliczania stypendium krajowego w przy- padku nieobecności słuchacza na zajęciach w Kra- […]

Dz.U. 2011 nr 195 poz. 1158

Dziennik Ustaw Nr 195 — 11189 — Poz. 1158 Na podstawie art. 8f ustawy z  dnia 14 czerwca 1991  r. o  Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz stanowisk, wymagania kwalifikacyjne nie- zbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach oraz grupy zaszeregowań pracowni- […]

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217

1217 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, bez- stronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wyso- kich stanowiskach państwowych tworzy się państwo- wy zasób kadrowy. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) państwowy zasób kadrowy — […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA