dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Narodowy Bank Polski

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 865

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6382 — Poz. 865 865 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie art. 416 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i […]

Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1193

Na podstawie art. 414 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wynagrodzenie miesięczne człon- ków Rady […]

Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1934

Na podstawie art. 417 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet- nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa […]

Dz.U. 2010 nr 240 poz. 1609

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarzą- dza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu […]

Dz.U. 2010 nr 128 poz. 862

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135 Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun- duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo- ju regionalnego przez udzielanie preferen- cyjnych kredytów na […]

Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16108 — Poz. 1550 Na podstawie art. 13 ust. 4i ustawy z dnia 6 kwiet- nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz- nych i Administracji z dnia 24 czerwca […]

Dz.U. 2006 nr 95 poz. 662

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz- nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co nastę- puje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady współpracy pomiędzy insty- tucjami finansowymi, upoważnionymi do gwaran- towania długu celnego, zwanymi dalej „instytu- cjami finansowymi” a […]

Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217

1217 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, bez- stronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wyso- kich stanowiskach państwowych tworzy się państwo- wy zasób kadrowy. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) państwowy zasób kadrowy — […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA