dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1083

Dziennik Ustaw Nr 100 — 7370 — Poz. 1083 1083 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywa- nia czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasady organizacji i działania samorządu diagnostów labora- toryjnych. Art. 2. 1. Czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują: 1) badania laboratoryjne, […]

M.P. 2003 nr 37 poz. 544

544 OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2003 r. W związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, […]

Dz.U. 2003 nr 55 poz. 481

Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) oraz niniejszego statutu. 2. Siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia jest miasto stołeczne Warszawa. § 2. […]

Dz.U. 2003 nr 55 poz. 493

Na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycz- nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo- wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzą- dza się, co następuje: § 1. 1. Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „zamawiającym”, ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach zamieszcza na tablicy ogło- szeń […]

Dz.U. 2003 nr 55 poz. 494

494 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej Na podstawie art. 46 ust. 9 ustawy z dnia 23 stycz- nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo- wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzą- dza się, […]

Dz.U. 2003 nr 56 poz. 502

Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 23 stycz- nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo- wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzą- dza się, co następuje: § 1. 1. Podmioty, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubez- […]

Dz.U. 2003 nr 62 poz. 561

561 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 23 stycz- […]

Dz.U. 2003 nr 62 poz. 575

Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycz- nia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo- wym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarzą- dza się, co następuje: § 1. Wykaz ponadstandardowych świadczeń zdro- wotnych finansowanych przez ubezpieczonego ze środków własnych określa załącznik do rozporzą- dzenia. § 2. Traci moc […]

Dz.U. 2003 nr 63 poz. 589

589 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. […]

Dz.U. 2003 nr 73 poz. 660

Art. 1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po- wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) wprowadza się nastę- pujące zmiany: 1) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Osoby pobierające emeryturę lub rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład Ubezpie- czeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpie- czenia […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA