dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Państwowy Fundusz Kombatantów

Dz.U. 2001 nr 69 poz. 723

Dziennik Ustaw Nr 69 — 5206 — Poz. 723 723 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 czerwca 2001 r. sygn. akt U. 8/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska — sprawozdawca, Marian Zdyb, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2001 r. wniosku Rady Miejskiej w ¸odzi, […]

Dz.U. 2001 nr 80 poz. 862

Dziennik Ustaw Nr 80 — 5906 — Poz. 862 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr […]

Dz.U. 2002 nr 23 poz. 223

Dziennik Ustaw Nr 23 — 1408 — Poz. 223 223 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych […]

Dz.U. 2002 nr 94 poz. 839

Dziennik Ustaw Nr 94 — 6149 — Poz. 839 Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr […]

Dz.U. 2002 nr 96 poz. 861

Dziennik Ustaw Nr 96 — 6372 — Poz. 861 Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr […]

Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1376

Dziennik Ustaw Nr 167 — 10642 — Poz. 1376 Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, […]

Dz.U. 2003 nr 100 poz. 928

928 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. […]

Dz.U. 2003 nr 100 poz. 930

930 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób […]

Dz.U. 2003 nr 105 poz. 989

Dziennik Ustaw Nr 105 — 6990 — Poz. 989 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Określa się wzory miesięcznych deklaracji składanych przez […]

Dz.U. 2003 nr 115 poz. 1081

1081 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierp- nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA