dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Polska Agencja Prasowa

Dz.U. 2001 nr 18 poz. 216

Dziennik Ustaw Nr 18 — 1126 — Poz. 216 216 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed- siębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2001 nr 29 poz. 321

Dziennik Ustaw Nr 29 — 2111 — Poz. 321 321 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed- siębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarządza się, […]

Dz.U. 2001 nr 57 poz. 598

Dziennik Ustaw Nr 57 — 3855 — Poz. 598 598 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed- siębiorczości (Dz. U. Nr 109, […]

Dz.U. 2001 nr 84 poz. 917

Dziennik Ustaw Nr 84 — 6183 — Poz. 917 917 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed- siębiorczości (Dz. U. […]

Dz.U. 2001 nr 127 poz. 1394

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa- da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kan- dydatów na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Roz- woju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „Prezesem”, oraz […]

Dz.U. 2004 nr 46 poz. 436

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopa- da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1877

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listo- pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe prze- znaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną […]

Dz.U. 2005 nr 27 poz. 221

221 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Ârednich Przedsiębiorstw Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa- da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2006 nr 141 poz. 1006

1006 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 20 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo- pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr […]

Dz.U. 2006 nr 154 poz. 1102

1102 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 16 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004—2006 Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo- pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA