dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Portugalia

Dz.U. 1998 nr 130 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 SIERPNIA 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. Uwaga !!! Ze względu na wielkość plików, rozporządzenie zostało podzielone na części. ☛ Część 1 ☛ Część 2 Status aktu prawnego: obowiązujący Data wydania: 98-08-31 Data wejścia w życie: 99-01-01 Data obowiązywania: 99-01-01 Uwagi: Przepisy działu […]

Dz.U. 2001 nr 37 poz. 435

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2739 — Poz. 435 435 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Na podstawie art. 168 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: […]

Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1256

Dziennik Ustaw Nr 118 — 9200 — Poz. 1256 1256 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia lotnisk, na których mogą być wykonywane starty i lądowania statków powietrznych w ruchu międzynarodowym. Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. […]

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 78

Dziennik Ustaw Nr 8 — 512 — Poz. 78 78 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych. Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z […]

M.P. 2002 nr 61 poz. 880

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2002 r. (poz. 880) LISTA PA¡STW, KTÓRYCH OBYWATELE MUSZÑ POSIADAå WIZ¢ WYDANÑ W CELU WJAZDU DO STREFY TRANZYTOWEJ LOTNISKA MI¢DZYNARODOWEGO, POBYTU W TEJ STREFIE I WYJAZDU Z NIEJ 1) Islamskie Państwo Afganistanu; 2) Republika Armenii; 3) Republika Azerbejdżańska; 4) Ludowa Republika Bangladeszu; 5) Państwo Erytrei; […]

Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1965

Dziennik Ustaw Nr 233 — 14831 — Poz. 1965 Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr […]

Dz.U. 2003 nr 90 poz. 849

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy wykaz rodzajów usług w poszczegól- nych kategoriach usług obsługi naziemnej, wyko- nywanych w portach lotniczych; 2) szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń na wykonywanie obsługi […]

Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1083

1083 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat lotniskowych Na podstawie art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 […]

Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1238

1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądo- wisk; 2) […]

Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1268

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa maksymalną wyso- kość opłat lotniskowych dla państwowych statków po- wietrznych wykonujących loty związane z zapewnie- niem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA