dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Singapur

M.P. 2010 nr 59 poz. 781

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16163 — Poz. 1574 Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zo- […]

Dz.U. 2010 nr 81 poz. 534

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16163 — Poz. 1574 Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zo- […]

Dz.U. 2010 nr 250 poz. 1678

Dziennik Ustaw Nr 250 — 16974 — Poz. 1678 1678 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2009 […]

Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1692

Dziennik Ustaw Nr 252 — 17414 — Poz. 1692 1692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp- nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. […]

Dz.U. 2011 nr 221 poz. 1313

Dziennik Ustaw Nr 221 — 13143 — Poz. 1313 Na podstawie art.  22 § 1 pkt 1 ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997  r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)), w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zy- sku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792 oraz […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1332

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r. Poz. 1332 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji Na podstawie art. 64 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach […]

Dz.U. 2010 nr 212 poz. 1387

Dziennik Ustaw Nr 168 — 9833 — Poz. 1002 1002 USTAWA z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o ko- mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsię- biorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.2)) w art. 15 po ust. 6 dodaje się ust. 6a—6c w brzmieniu: „6a. […]

Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1128

Dziennik Ustaw Nr 189 — 10775 — Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie art. 2b pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysłu- gujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy […]

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1263

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Poz. 1263 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie art. 2b pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skar- bowi Państwa (Dz. […]

Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1198

Dziennik Ustaw Nr 149 — 11578 — Poz. 1198 Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.1)) zarzą- dza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA