dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Służba Celna

Dz.U. 2001 nr 52 poz. 541

Dziennik Ustaw Nr 52 — 3525 — Poz. 541 541 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej. Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud- nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. […]

Dz.U. 2001 nr 89 poz. 978

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6470 — Poz. 978 Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 80 ust. 3, art. 82 ust. 4 i art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. […]

Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1619

Dziennik Ustaw Nr 144 — 11525 — Poz. 1619 Zam. 688 Korekta III: 17.12.01 1619 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pie- niężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadni- czą służbę […]

Dz.U. 2002 nr 8 poz. 63

Dziennik Ustaw Nr 8 — 470 — Poz. 63 63 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i […]

M.P. 2002 nr 46 poz. 682

Monitor Polski Nr 46 — 1928 — Poz. 682 682 ZARZÑDZENIE Nr 112 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grud- nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, […]

M.P. 2002 nr 46 poz. 683

Monitor Polski Nr 46 — 1929 — Poz. 683 Mając na względzie podstawowe kryteria wykony- wania zadań Państwa w urzędach administracji rządo- wej, wyrażone w art. 153 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo- spolitej Polskiej i w art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. […]

Dz.U. 2002 nr 69 poz. 633

633 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 18 grud- nia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 […]

Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1237

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służ- bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) po art. […]

Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025

Dziennik Ustaw Nr 238 — 15520 — Poz. 2025 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Janusz Niemcewicz, Mirosław Wyrzykowski —sprawozdawca, Marian Zdyb, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 12 grudnia 2002 r.: 1) wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. […]

Dz.U. 2003 nr 96 poz. 875

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przepro- wadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cy- wilnej (Dz. […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA