dziennik ustaw

Archiwum dla kategorii: Węgry

Dz.U. 2001 nr 17 poz. 191

Dziennik Ustaw Nr 17 — 954 — Poz. 191 191 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i członków Rady Nadzorczej Wojsko- wej Agencji Mieszkaniowej. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerw- ca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo- spolitej […]

Dz.U. 2002 nr 80 poz. 725

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w […]

Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1373

1373 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego Na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 84a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o za- kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr […]

Dz.U. 2004 nr 151 poz. 1596

Na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa ilość norm powierzch- ni użytkowej podstawowej lokalu mieszkalnego przy- sługujących żołnierzom służby stałej. § […]

Dz.U. 2005 nr 4 poz. 19

628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z za- sadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności za- sady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograni- czania ilości odpadów i ich […]

Dz.U. 2005 nr 4 poz. 21

628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z za- sadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności za- sady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograni- czania ilości odpadów i ich […]

Dz.U. 2005 nr 11 poz. 81

628 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z za- sadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności za- sady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograni- czania ilości odpadów i ich […]

Dz.U. 2005 nr 33 poz. 290

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycz- nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następu- je: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne po- chodzące z Republiki Węgierskiej (Dz. U. Nr 32, […]

Dz.U. 2005 nr 41 poz. 398

Dziennik Ustaw Nr 151 — 12238 — Poz. 1692 Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4 i § 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: § 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się: 1) kontyngenty taryfowe ilościowe […]

Dz.U. 2005 nr 76 poz. 668

Dziennik Ustaw Nr 108 — 6943 — Poz. 947 947 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu, sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., do Kon- wencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowa- nia i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków […]UWAGA

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw. Dane używane w niniejszym serwisie pochodzą z systemu ISAP.


POPULARNE HASŁA